DigiRodič

„Digitálny vek ponúka sociálne znevýhodneným, ťažko zdravotne postihnutým a odkázaným občanom nové dostupné možnosti pre zlepšenie ich každodenných životov. Nové technológie dokážu zefektívniť a skvalitniť život nielen sociálne a zdravotne znevýhodneným a odkázaným občanom, ale aj ich rodinným príslušníkom.“

Hlavný cieľ projektu je zvýšenie povedomia o digitálnych technológiách znevýhodnej skupiny ľudí – osamelých rodičov. Vďaka realizácii projektu získa 30 vybraných sociálne znevýhodnených rodín nové vedomosti a zručnosti, ktoré môžu využiť pri riešení problémov, a tak si skvalitniť život.

Členovia rodín osamelých rodičov si vďaka získaným vedomostiam a zručnostiam získajú nové podnety, informácie, kompetencie, vedomosti, nové možnosti na komunikáciu s úradmi a zároveň sa im rozšíria možnosti hľadania si novej, resp. lepšie platenej práce.

Po skončení spolupráce s našou organizáciou budú rodičia a deti, schopní pracovať s počítačom. Budú zorientovaní v online priestore a vedieť ho užívať rozumne pre seba. Vo svete digitalizácie, automatizácie, problémov s nezamestnanosťou si budú vedieť vyhľadávať príležitosti a pretaviť ich vo svoj prospech na zvýšenie životnej úrovne seba a svojich detí. Budú pripravení nájsť si prácu. Budú sa vedieť pripájať na online poradenstvá, samostatne si napísať moderný životopis, vytvoriť si tabuľku príjmov a výdavkov v programe Excel, vyhľadať si v online priestore príležitosti na zlepšenie života, vzdelávanie seba, svojich deti, nájsť vhodné pracovné ponuky, napísať si príbeh o sebe, získať peniaze na preklenutie krízového obdobia v živote cez darovacie portály.

Rozvojom digitálnych zručností sa dostanú k informáciám a využijú príležitosti, ktoré im pomôžu skvalitniť život.

Základné aktivity projektu

5 odborných workshopov s profesionálnym IT školiteľom, ktoré vytvoria novú kategóriu e-learningu na klientskom portáli „Môj život a ja“ vo forme 15 vzdelávacích videí.

Priamo na workshopoch sa zúčastní 30 jednorodičov, ktorí sú v Ročnom programe pomoci. Niektorí rodičia v rámci projektu dostanú funkčný notebook na štúdium a prácu.

Galéria