Silný hlas osamelých rodičov

Hlavným cieľom projektu Silný hlas osamelých rodičov je zvýšenie online a offline účasti osamelých rodičov a členov ich rodín na diskusii o ich postavení v spoločnosti, o ich právach a potrebách.

Špecifickým cieľom projektu je organizácia 7 hybridných verejných stretnutí a 2 okrúhle stoly za účasti osamelých rodičov a ostatných členov ich rodín, ako aj iných osôb, s cieľom zvýšiť ich spôsobilosť komunikovať a obhajovať svoje potreby v komunikácii so zástupcami samosprávy, štátnej správy či zamestnávateľmi.

Stretnutia sa budú realizovať v jednotlivých krajských mestách a zúčastnia sa ich zástupcovia miestnej štátnej správy, samosprávy a iné relevantné subjekty.

Závery zo stretnutí budú podkladom na prípravu strategického dokumentu „Situácia osamelých rodičov“, ktorý bude predstavený Rade vlády Slovenskej republiky pre rodiny a demografický vývoj a iným zainteresovaným stranám.

Aktivity projektu

Január 2024

19.01.2024 sa uskutočnilo stretnutie projektového tímu Jeden Rodič, ktorého sa zúčastnila projektová manažérka a riaditeľka organizácie. Cieľom stretnutia bolo naplánovať jednotlivé projektové aktivity na rok 2024 a čiastočne aj na 2025.

Tento rok plánujeme zrealizovať 5 stretnutí vo vybraných krajských mestách. Stretnutí sa zúčastnia zástupcovia našej organizácie, osamelí rodičia, zástupcovia miestnej štátnej správy a samosprávy, zamestnávateľov a verejnosť.

Február 2024

Dňa 06.02.2024 sa pani riaditeľka Eva Marková stretla s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Cieľom stretnutia bolo predstavenie projektu Silný hlas osamelých rodičov a diskusia o možnej spolupráci.


09.02.2024 sa uskutočnilo stretnutie projektového tímu, na ktorom sa začal pripravovať dotazník pre osamelých rodičov. Zozbierame v ňom podnety na zlepšenie ich situácie (napr. oblasti podpory, druhy príspevkov, a pod.). Tie spracujeme a budeme sa snažiť o ich implementáciu.

Mediálne výstupy

OECD radí Slovensku, aby skrátilo rodičovskú dovolenku. Pre niektorých rodičov to však môže byť likvidačné
RTVS, Aktuálne, 19. marec 2024
Video z archívu

Eva Marková z neziskovky Jeden rodič: Ani po rokoch nemá štát zadefinovaný status, problémy a pomoc pre jednorodičov
NM, Otvorení rozhovoru, 29. december 2023
Čítať text

Jednorodičovská chudoba
RTVS, Správy, 8. december 2023
Video z archívu

Galéria

Okrúhly stôl IV. - 7.12.2023, Bratislava

Projekt „Silný hlas osamelých rodičov“ sa realizuje vďaka spolufinancovaniu Európskej únie, Transatlantickej nadácie a German Marshall Fund of United States. Prostriedky na tento grant pochádzajú z projektu „Ochrana hodnôt EÚ a základných práv prostredníctvom verejnej účasti a pomoci občianskej spoločnosti v strednej Európe – PROTEUS“, ktorý realizuje TF v spolupráci s ECE programom German Marshall Fund of the United States. Projekt PROTEUS je spolufinancovaný Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) prostredníctvom programu Európskej únie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

“Spolufinancovaný Európskou úniou. Tvrdenia a názory vyjadrené sú však iba názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať tvrdenia a názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nezodpovedajú.”