Silný hlas osamelých rodičov

Hlavným cieľom projektu Silný hlas osamelých rodičov je zvýšenie online a offline účasti osamelých rodičov a členov ich rodín na diskusii o ich postavení v spoločnosti, o ich právach a potrebách.

Špecifickým cieľom projektu je organizácia 7 hybridných verejných stretnutí a 2 okrúhle stoly za účasti osamelých rodičov a ostatných členov ich rodín, ako aj iných osôb, s cieľom zvýšiť ich spôsobilosť komunikovať a obhajovať svoje potreby v komunikácii so zástupcami samosprávy, štátnej správy či zamestnávateľmi.

Stretnutia sa budú realizovať v jednotlivých krajských mestách a zúčastnia sa ich zástupcovia miestnej štátnej správy, samosprávy a iné relevantné subjekty.

Závery zo stretnutí budú podkladom na prípravu strategického dokumentu „Situácia osamelých rodičov“, ktorý bude predstavený Rade vlády Slovenskej republiky pre rodiny a demografický vývoj a iným zainteresovaným stranám.

Projekt „Silný hlas osamelých rodičov“ sa realizuje vďaka spolufinancovaniu Európskej únie, Transatlantickej nadácie a German Marshall Fund of United States. Prostriedky na tento grant pochádzajú z projektu „Ochrana hodnôt EÚ a základných práv prostredníctvom verejnej účasti a pomoci občianskej spoločnosti v strednej Európe – PROTEUS“, ktorý realizuje TF v spolupráci s ECE programom German Marshall Fund of the United States. Projekt PROTEUS je spolufinancovaný Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) prostredníctvom programu Európskej únie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

“Spolufinancovaný Európskou úniou. Tvrdenia a názory vyjadrené sú však iba názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať tvrdenia a názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nezodpovedajú.”