Desatoro neziskovej organizácie
JEDEN RODIČ

Len prežité je pochopené…

1. Na Slovensku sú v každej štrnástej domácnosti deti vychovávané jedným rodičom

Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 150 tisíc domácnostiach je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných až 200 tisíc detí. Počet rodín s jedným rodičom na Slovensku stále stúpa. Podiel týchto rodín sa na Slovensku za posledných 40 rokov zdvojnásobil. Celosvetovo a v Európe sú deti v každej štvrtej domácnosti vychovávané jedným rodičom a aspoň jednu tretinu z celkového počtu detí tvoria deti z rodín, kde je pri výchove prítomný iba jeden rodič.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť právne uznanie pojmu: jedno rodič/-čia (a ich rodín), ktorí vychovávajú jedno alebo viac nezaopatrených detí, ako sociálnu skupinu občanov, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť štátu a verejných inštitúcií z dôvodu zvýšeného rizika ohrozenia chudobou alebo sociálnym vylúčením. Rovnako aj zvýšenie informovanosti o tom, aké sú možnosti pomoci, podpory, získania zručnosti pre jednorodičov, aby títo rodičia mohli prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie a aby sa zjednodušil kontakt jedno rodičov so štátnou správou.

2. Obnova komunikácie medzi rodičmi je stále problematická

Deti v dôsledku neschopnosti uzavretia dohody medzi rodičmi sa stávajú rukojemníkmi medzi nimi. Medzinárodné prieskumy ukazujú, že 80% otcov nevidí svoje deti každý týždeň a 30% otcov nevidelo svoje deti za celý uplynulý rok. A to v dôsledku neschopnosti obnovy komunikácie medzi rodičmi.

JEDEN RODIČ, n.o. chce presadiť, aby práva detí boli nadradené právam rodičov, a aby sa rodičia dozvedeli o možnosti spísania rodičovskej dohody pri rozpade rodiny, v záujme rodičovských práv a povinností a zdravej výchovy maloletých detí.

3. Počet detí so zdravotným postihnutím je v rodinách s jedným rodičom úmerne vyšší

Ak sa do rodiny narodí dieťa so zdravotným postihnutím alebo s chronickým ochorením, tak je vyššie percento, že táto rodina nevydrží, rozpadne sa alebo odlúči. 

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť, aby sa zjednodušil proces prideľovania príspevku na opatrovanie postihnutých detí a rovnako, aby bol pridelený špeciálny príspevok pre rodiny v núdzi a kde je na výchovu detí iba jeden rodič.

4. Na Slovensku je každý piaty pracujúci rodič, ktorý sám vychováva deti, ohrozený chudobou

Až 37% jedno rodičovských domácností je podľa posledného zisťovania EU SILC 2018 kategóriou, ktorá je najviac ohrozená chudobou. Tieto rodiny majú vo svojom živote taký ťažký handicap, ktorý je veľmi náročné prekonať vlastným úsilím.  Neočakávané výdavky najviac ohrozujú rodiny s jedným rodičom (52 % v roku 2017). Až 51 % jedno rodičovských domácností si v roku 2017 na Slovensku nemohlo dovoliť týždennú dovolenku mimo miesta bydliska.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť legislatívnu zmenu v zákonoch v prospech rodín, rodičov a detí v núdzi, ktorí potrebujú pomoc a podporu zo strany štátu. Nech jednorodič v prípade straty zamestnania, živnosti alebo podnikania bol osobitne chránený a pri hľadaní nového zárobku bol považovaný za znevýhodneného uchádzača (Napríklad: zlepšenie podmienok prideľovania sociálnych príspevkov pre rodiny v núdzi s jedným rodičom, zvýšený príspevok na starostlivosť o dieťa v rodinách v núdzi, do veku 18 rokov alebo do ukončenia VŠ, zvýšený daňový bonus pre jednorodiča a príplatok k prídavku na dieťa, pokiaľ je vychovávané jedným rodičom).

5. Najdôležitejším obdobím je prvý rok po rozpade rodiny

Z ľudského, ale aj  z finančného hľadiska, je prvý rok po rozchode, odlúčení, rozvode alebo úmrtí partnera tým najkritickejším obdobím v existencii rodiny. Je nesmierne dôležité a zároveň aj zložité vymaniť sa z  náročnej situácie spojenej s touto životnou etapou.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť zlepšenie legislatívnej pomoci pri rozpade rodiny a zrovnoprávnení postavenia matiek a otcov pri výchove ich detí, zachovávanie absolútnej diskrétnosti a bezpečnosti všetkých zúčastnených.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť legislatívnu zmenu v zákonoch v prospech rodín, rodičov a detí v núdzi, ktorí potrebujú pomoc a podporu zo strany štátu. Nech jednorodič v prípade straty zamestnania, živnosti alebo podnikania bol osobitne chránený a pri hľadaní nového zárobku bol považovaný za znevýhodneného uchádzača (Napríklad: zlepšenie podmienok prideľovania sociálnych príspevkov pre rodiny v núdzi s jedným rodičom, zvýšený príspevok na starostlivosť o dieťa v rodinách v núdzi, do veku 18 rokov alebo do ukončenia VŠ, zvýšený daňový bonus pre jednorodiča a príplatok k prídavku na dieťa, pokiaľ je vychovávané jedným rodičom).

6. Tradičné rodičovstvo sa vytráca zo spoločnosti

Počet rodín, kde žijú spolu mama a otec v jednej domácnosti s deťmi, sa znížil. V čase, keď deti vyrastú, budú žiť v niekoľkých typoch rodín. Počet detí, ktoré už žili v rôznych typoch rodín, sa stal obrovským.

JEDEN RODIČ, n.o. chce kontinuálne pracovať na zmene nesprávnych stereotypov a predsudkov, ktoré ovplyvňujú tradičné rodičovstvo. Poradenstvo a smerovanie rodičov k uvedomeniu, precitnutiu a pochopeniu, aby návrat do želaného „normálneho“ života mal čo najmenší negatívny dopad na rodiny.

7. Samota a izolácia je považovaná za najväčší problém u jednorodičov

Riešenie životných situácii iba jedným rodičom predstavuje najväčší problém pre jednorodičov.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť skrátenie času návratu rozpadnutej rodiny a jej transformácie do novej ucelenej rodiny. Organizujeme spoločné stretnutia rôznych typov rodín, sociálne kruhy, miesto, kde sa môžu rodičia a deti v podobnej situácii stretávať, kde získajú podporu a stretnú podobných ľudí.

8. Rodiny s jednorodičmi sa stále považujú za stigmatizované

Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti sami, často čelia ľútosti alebo dokonca opovrhovaniu, hoci väčšina z nich sa neocitla v danej situácii zo svojej vlastnej vôle.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť dobrovoľné prijatie zásady, že konanie je zamerané v prospech najslabšieho článku = detí.

9. Jednorodičia si z jedného príjmu nemôžu dovoliť zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre svoje deti, aké by si priali

Rodiny v núdzi, s jedným príjmom, si nemôžu dovoliť zabezpečiť vzdelanie pre ich deti na aké majú talent. Deti sú výnimočné vďaka výchove, akú im rodičia poskytujú.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť, aby každé dieťa malo právo na kvalitné vzdelanie. Snažíme sa o pridelenie vzdelávacieho poukazu pre rodiny v núdzi, kde vyrastajú deti s jedným rodičom. Rovnako aj o zvýhodnenie podmienok pre takéto deti alebo navýšenie a rozšírenie sociálnych štipendií aj pre stredoškolákov z takýchto rodín (napr. krúžky, doučovanie, internát, pomôcky, PC, a iné).

10. Pracovné prostredie matiek a otcov je stále nezdravé

Pracovné prostredie je nezdravé. Všetci rodičia čelia stresu z organizácie času, zladenia rodinného a pracovného života. O to viac jednorodičia, ktorí sú na zladenie pracovných a rodinných povinností sami.

JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť aby, sa zlepšilo pracovné prostredie. Apelujeme na spoločensky zodpovedné organizácie, aby sme spoločne vytvorili sociálny program pre jedno rodičov (napr.: ochrana jedno rodiča pri prepúšťaní z práce, 5 dní dovolenky navyše, skrátený pracovný čas, práca z domu, príspevok na dovolenku pre jedno rodiča, zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov do týchto rodín).

Zdroje: COFACE Families Europe, UNICEF, EU SILC 2018, EUROSTAT, Štatistický úrad SR, MPSVaR SR.

Na Slovensku sú samovraždy druhou príčinou úmrtí detí a mládeže po autonehodách. Podľa komisára pre deti za to môže aj nárast chudoby. Tou je na Slovensku aktuálne ohrozených takmer 900-tisíc obyvateľov. Najviac ohrozenou skupinou sú osamelé matky a mnohopočetné rodiny.