Desatoro neziskovej organizácie
JEDEN RODIČ

Len prežité je pochopené...
„Chceme zlepšiť životy osamelých rodičov s jedným a viacerými deťmi prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska."
-- Eva Marková
zakladateľka n.o. JEDEN RODIČ

1. Na Slovensku sú v každej štrnástej domácnosti deti vychovávané jedným rodičom

Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 51 tisíc domácnostiach je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných až 74 tisíc detí. Počet rodín s jedným rodičom na Slovensku stále stúpa. Podiel týchto rodín sa na Slovensku za posledných 40 rokov zdvojnásobil. Celosvetovo a v Európe sú deti v každej štvrtej domácnosti vychovávané jedným rodičom a aspoň jednu tretinu z celkového počtu detí tvoria deti z rodín, kde je pri výchove prítomný iba jeden rodič.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť zvýšenie informovanosti o tom, aké sú možnosti pomoci, podpory, získania zručnosti pre osamelých rodičov, aby osamelí rodičia mohli prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie a aby sa zjednodušil kontakt osamelých rodičov so štátnou správou.
 

2. Obnova komunikácie medzi rodičmi je stále problematická

Deti v dôsledku neschopnosti uzavretia dohody medzi rodičmi sa stávajú rukojemníkmi medzi nimi. Medzinárodné prieskumy ukazujú, že 80% otcov nevidí svoje deti každý týždeň a 30% otcov nevidelo svoje deti za celý uplynulý rok. A to v dôsledku neschopnosti obnovy komunikácie medzi rodičmi.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce presadiť, aby sa rodičovská dohoda pri rozpade rodiny stala povinná v záujme rodičovských práv a povinností a zdravej výchovy maloletých detí.
 

3. Počet detí so zdravotným postihnutím je v rodinách s jedným rodičom úmerne vyšší

Ak sa do rodiny narodí dieťa so zdravotným postihnutím alebo s chronickým ochorením, tak je vyššie percento, že táto rodina nevydrží, rozpadne sa alebo odlúči. 
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť, aby sa zjednodušil proces prideľovania príspevku na opatrovanie postihnutých detí a rovnako, aby bol pridelený špeciálny príspevok pre rodiny v núdzi a kde je na výchovu detí iba jeden rodič.
 

4. Na Slovensku je každý piaty pracujúci rodič, ktorý sám vychováva deti, ohrozený chudobou

Až 37% jednorodičovských domácností je podľa posledného zisťovania EU SILC 2018 kategóriou, ktorá je najviac ohrozená chudobou. Tieto rodiny majú vo svojom živote taký ťažký handicap, ktorý je veľmi náročné prekonať vlastným úsilím.  Neočakávané výdavky najviac ohrozujú rodiny s jedným rodičom (52 % v roku 2017). Až 51 % jednorodičovských domácností si v roku 2017 na Slovensku nemohlo dovoliť týždennú dovolenku mimo miesta bydliska.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť legislatívnu zmenu v zákonoch v prospech rodín, rodičov a detí v núdzi, ktorí potrebujú pomoc a podporu zo strany štátu. Nech osamelý rodič v prípade straty zamestnania, živnosti alebo podnikania bol osobitne chránený a pri hľadaní nového zárobku bol považovaný za znevýhodneného uchádzača. (napríklad: zlepšenie podmienok prideľovania sociálnych príspevkov pre rodiny v núdzi s jedným rodičom, zvýšený príspevok na starostlivosť o dieťa v rodinách v núdzi, do veku 18 rokov alebo do ukončenia VS, zvýšený daňový bonus pre jednorodiča a príplatok k prídavku na dieťa, pokiaľ je vychovávané jedným rodičom.)
 

5. Najdôležitejším obdobím je prvý rok po rozpade rodiny

Z ľudského, ale aj  z finančného hľadiska je prvý rok po rozchode, odlúčení, rozvode alebo úmrtí partnera tým najkritickejším obdobím v existencii rodiny. Je nesmierne dôležité a zároveň aj zložité vymaniť sa z  náročnej situácie spojenej s touto životnou etapou.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť zlepšenie legislatívnej pomoci pri rozpade rodiny a zrovnoprávnení postavenia matiek a otcov pri výchove ich detí, zachovávanie absolútnej diskrétnosti a bezpečnosti všetkých zúčastnených
 

6. Tradičné rodičovstvo sa vytráca zo spoločnosti

Počet rodín, kde žijú spolu mama a otec v jednej domácnosti s deťmi, sa znížil. V čase, keď deti vyrastú, budú žiť v niekoľkých typoch rodín. Počet detí, ktoré už žili v rôznych typoch rodín, sa stal obrovským.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce kontinuálne pracovať na zmene nesprávnych stereotypov a predsudkov, ktoré ovplyvňujú tradičné rodičovstvo. Poradenstvo a smerovanie rodičov k uvedomeniu, precitnutiu a pochopeniu, aby návrat do želaného „normálneho“ života mal čo najmenší negatívny dopad na rodiny.
 

7. Samota a izolácia je považovaná za najväčší problém u osamelých rodičov

Riešenie životných situácii iba jedným rodičom predstavuje najväčší problém pre osamelých rodičov.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť skrátenie času návratu rozpadnutej rodiny a jej transformácie do novej ucelenej rodiny. Organizujeme spoločné stretnutia rôznych typov rodín, sociálne kruhy, miesto, kde sa môžu rodičia a deti v podobnej situácii stretávať, kde získajú podporu a stretnú podobných ľudí.
 

8. Rodiny s osamelými rodičmi sa stále považujú za stigmatizované

Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti sami, často čelia ľútosti alebo dokonca opovrhovaniu, hoci väčšina z nich sa neocitla v danej situácii zo svojej vlastnej vôle.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť dobrovoľné prijatie zásady, že konanie je zamerané v prospech najslabšieho článku - detí.
 

9. Osamelí rodičia si z jedného príjmu nemôžu dovoliť zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre svoje deti, aké by si priali

Rodiny v núdzi, s jedným príjmom, si nemôžu dovoliť zabezpečiť vzdelanie pre ich deti, na aké majú talent. Deti sú výnimočné vďaka výchove, akú im rodičia poskytujú.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť, aby každé dieťa malo právo na kvalitné vzdelanie. Snažíme sa o pridelenie vzdelávacieho poukazu pre rodiny v núdzi, kde vyrastajú deti s jedným rodičom. Rovnako aj o zvýhodnenie podmienok pre takéto deti alebo navýšenie a rozšírenie sociálnych štipendií aj pre stredoškolákov z takýchto rodín. (napr. krúžky, doučovanie, internát, pomôcky PC, a.i.)
 

10. Pracovné prostredie matiek a otcov je stále nezdravé

Pracovné prostredie je nezdravé. Všetci rodičia čelia stresu z organizácie času, zladenia rodinného a pracovného života. O to viac osamelí rodičia, ktorí sú na zladenie pracovných a rodinných povinností sami.
  • JEDEN RODIČ, n.o. chce dosiahnuť aby, sa zlepšilo pracovné prostredie. Apelujeme na spoločensky zodpovedné organizácie, aby sme spoločne vytvorili sociálny program pre osamelých rodičov. (napr: 5 dní dovolenky navyše, skrátený pracovný čas, práca z domu, príspevok na dovolenku pre osamelého rodiča, zapojenie dobrovoľníkov z radov zamestnancov do týchto rodín.)
Zdroje: COFACE Families Europe, UNICEF, EU SILC 2018, EUROSTAT, Štatistický úrad, MSVR SR.

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA