Kto je jednorodič

Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou, s ktorým by spoločne vychovávali deti.

Sú to muži alebo ženy do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí vychovávajú nezaopatrené deti bez podpory partnera.

Dôvody, prečo sa stali jednorodičom, zahŕňajú: rozvod, rozchod, opustenie, smrť alebo uväznenie druhého rodiča, alebo adoptovanie si dieťaťa.

Rodina s jedným rodičom je rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej hlavou je jedna dospelá osoba — rodič alebo adoptívny rodič.

Jednorodič je:

  • osoba do dovŕšenia dôchodkového veku (maximálne do 64 rokov, kedy má nárok na riadny starobný dôchodok. Ženy idú do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa.),
  • rodič, nevlastný rodič, adoptívny rodič alebo zákonný zástupca nezaopatreného dieťaťa,
  • hlavný opatrovateľ aspoň jedného nezaopatreného dieťaťa. Dieťa musí žiť s vami v spoločnej domácnosti,
  • súrodenec – dospelá osoba, ktorá po odchode alebo smrti rodičov prebrala úlohu rodiča a stará sa a vychováva ostatných, zväčša mladších súrodencov,
  • má spoločný trvalý pobyt s nezaopatreným dieťaťom na jednej adrese a nie je nahlásený iný pobyt na žiadnej inej adrese na Slovensku,
  • nebývate s manželom/manželkou, partnerom/partnerkou alebo priateľom/priateľkou.

 

Ak žijete oddelene, ste rozvedený alebo vaše partnerstvo sa rozpustí/rozpadne musíte:

  • bývať oddelene od svojho manžela/manželky alebo partnera/partnerky najmenej 3 mesiace,
  • vyvinuli ste úsilie o získanie výživného od svojho manžela/manželky alebo partnera/partnerky (ak je váš partner/partnerka rodičom dieťaťa / detí), preukážete sa dokladmi o žiadosti o výživné alebo o rozhodnutí o výživnom
  • je váš manžel/manželka alebo partner/partnerka vo väzení (vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu).

 

Ak ste sa nezosobášili s rodičom svojho dieťaťa/detí, musíte sa usilovať o výživné od druhého rodiča, aby ste mohli byť evidovaný ako jednorodič.

Na Slovensku sú samovraždy druhou príčinou úmrtí detí a mládeže po autonehodách. Podľa komisára pre deti za to môže aj nárast chudoby. Tou je na Slovensku aktuálne ohrozených takmer 900-tisíc obyvateľov. Najviac ohrozenou skupinou sú osamelé matky a mnohopočetné rodiny.

Rodičia, nemusíte byť na všetko sami.
Pomôžeme aj Vám!