Zastavme chudobu 2024

Slovenské štatistiky ukazujú, že až v 24,87% domácnostiach (357 199) je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Takto je vychovávaných viac ako 500 tisíc nezaopatrených detí. Podľa aktuálnych štatistík ŠÚ SR je až polovica z nich ohrozených prepadom do chudoby*, teda takmer 180 tisíc jednorodičovských domácností a vyše 270 tisíc detí.

Životná a pracovná situácia jednorodičov je v porovnaní s rodinami, kde je dieťa vychovávané oboma rodičmi zložitejšia a dostáva ich nezriedka do sociálne, ekonomicky i pracovne zraniteľnejšej pozície.

Na Slovensku sú samovraždy druhou príčinou úmrtí detí a mládeže po autonehodách. Podľa komisára pre deti za to môže aj nárast chudoby. Tou je na Slovensku aktuálne ohrozených takmer 900-tisíc obyvateľov. Najviac ohrozenou skupinou sú osamelé matky a mnohopočetné rodiny.

Na Slovensku sú samovraždy druhou príčinou úmrtí detí a mládeže po autonehodách. Podľa komisára pre deti za to môže aj nárast chudoby. Tou je na Slovensku aktuálne ohrozených takmer 900-tisíc obyvateľov. Najviac ohrozenou skupinou sú osamelé matky a mnohopočetné rodiny.

Sme v EÚ, žijú u nás ľudia skutočne v chudobe?

Rast inflácie a rast cien energií sa na Slovensku premietol do každodenného života. Najviac nás stojí bývanie a energie, až 25,7 % všetkých výdavkov.

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Deti tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku.

Na Slovensku má viac ako 21 percent z celkového počtu domácností príjem do 500 eur mesačne a polovica do 700 eur mesačne.

Najväčším problémom chudoby je, že keď do nej rodina spadne, nevie sa z tejto pasce dostať sama a zotrváva v nej. Domácnosť s príjmom 700 eur mesačne má mať výdaje na bývanie, energiu, vodu v súčasnosti podľa spotrebného koša Štatistického úradu 180 eur mesačne. Avšak, na potraviny je to iba 166,6 eur mesačne, čiže 5,5 eura na deň. To je vysoko nedostačujúce pre rodinu s deťmi.

Akýkoľvek výpadok príjmu, aj dočasný, choroba, rozpad rodiny, neplatenie výživného či iná udalosť má pre tieto rodiny fatálne následky.

Hranicu chudoby pre jednoosobovú domácnosť vykazovalo Slovensko za minulý rok 2022 vo výške 424 eur. Chudoba atakuje tento rok hranicu 490 eur mesačne.

Prečo sú jednorodičia ohrození chudobou?

 • Chýbajú reálne štatistiky a informácie o neúplných rodinách
  • Pri sčítaniach obyvateľstva, či iných demografických prieskumoch sa nesledujú aktuálne štatistiky o jednorodičovských domácnostiach.
  • Neexistuje presná štatistika o počte detí žijúcich v iných typoch rodín a už vôbec nie v jednorodičovských rodinách.
  • Nedostatočné údaje majú dopad na absenciu návrhov systémových riešení v rodinnej a sociálnej politike a neustále prehliadanie potrieb takmer štvrtiny domácností so závislými deťmi na Slovensku.
 • Nepostačujúce informácie pre rodiča v zmenenej rodinnej situácii
  • Rodičom chýbajú informácie ako postupovať pri nastavení zmien v rodine, čo spôsobuje zrýchľovanie prepadu do chudoby a zvyšovanie psychického, spoločenského a ekonomického tlaku na všetkých členov rodiny.
  • Je nedostatok odborníkov, ktorí by mohli poskytnúť pomoc a poradenstvo pre rodičov (psychológovia, trauma terapeuti, rodinní poradcovia, ekonomickí a právni poradcovia…).
 • Jednorodičia sú znevýhodnení na trhu práce.
  • Pri absencii druhého rodiča výrazne menšia flexibilita v zamestnaní sa z dôvodu časovej neflexibility pri starostlivosti o deti.
  • Nedostupné pracovné miesta s flexibilným pracovným časom, na čiastočný úväzok alebo na domácku prácu.
  • Problémy pri prijímaní do zamestnania, kedy pozícia jednorodiča je vnímaná zo strany zamestnávateľa ako prekážka.
  • Pretrvávajúce silné rodové rozdiely v mzdách a zárobkoch.
 • Minimálne výživné na Slovensku je stanovené na 36,8 EUR!
  • Suma minimálneho výživného predstavuje 30% sumy životného minima (2023 – 122,77 EUR) . Avšak táto čiastka je nepostačujúca. Neberie do úvahy zvýšené náklady na dieťa u jednorodiča s jedným príjmom a v prípade jednorodičovskej rodiny v kríze len prehlbuje prepad do chudoby.
 • Rodinná a sociálna politika je neadekvátna.
  • Nedostupné príspevky nad hranicou životného minima, ktoré by aspoň čiastočne riešili situáciu rodiny v kríze aby sa neprepadla do chudoby.
  • Jednorodič nie je legislatívne ukotvený pojem a nerokuje sa o pomoci tejto skupine obyvateľstva adresne.
  • Jednorodič nemá oporu v rodinnej a sociálnej politike štátu, pokiaľ chce aktívne riešiť svoju situáciu.
 •  
 •  
  •  

Galéria našich aktivít

Zdroje:

https://www.scitanie.sk/domacnosti/zakladne-vysledky/typy-cenzovych-rodinnych-domacnosti/SR/SK0/SR

https://www.humanisti.sk/2023/05/31/novinky-o-domacnostiach-v-sr-podla-sodb-2021

*Definícia chudoby: Chudoba je sociálny jav, ktorý zjednodušene znamená nedostatok životných prostriedkov u jednotlivca, resp. u skupiny obyvateľstva. Na Slovensku označujeme chudobou stav, keď sa človek dostáva pod hranicu životného minima. Bieda je vyhrotenejšia forma chudoby.