Digitálne vzdelávanie pre deti

JEDEN RODIČ v súčasnosti pracuje vyše 200 rodinami v existenčnej kríze. Tieto rodiny sú súčasťou nášho Ročného programu pomoci, ktorý pomocou odbornej poradenskej, humanitárnej a potravinovej pomoci pomáha jednorodičom zmeniť svoju životnú situáciu.

Spoločným menovateľom je, že tieto rodiny sú vo finančnej kríze a majú problém dovoliť si učebnice, školské potreby a technické vybavenie, ktoré deti potrebujú na štúdium. Deti, ktoré sa zúčastnia špeciálneho kurzu budú primárne na II. stupni základnej školy alebo na strednej škole.

10 týždňový kurz „Tréning digitálnych zručností“

Väčšina rodín v našom programe má minimálne 2-4 školopovinné deti. Deti, u ktorých sa očakáva účasť na „tréningu digitálnych zručností“, budú môcť odovzdať svoje vedomosti svojim súrodencom a podeliť sa o svoje skúsenosti s rodičmi.

Nemožnosť prístupu na internet a schopnosť pracovať s počítačom môže mať v súčasnej spoločnosti výrazne nepriaznivé účinky na každú rodinu. Ak vezmeme do úvahy, že sa od detí očakáva, že budú navštevovať určité hodiny online, robiť si online prieskumy na školské projekty, pripravovať prezentácie a komunikovať so školou.

Mnohé naše deti tiež trpia zdravotným alebo iným postihnutím, ktoré im bráni plne sa zapojiť do každodenného vzdelávania v škole. Ak nemajú prístup k počítaču či internetu a nevedia ho používať, sú okrádané o budúce životné príležitosti. Táto situácia potom ďalej prehlbuje cyklus chudoby.

Deti sa budú môcť priamo zúčastniť tréningov digitálnych zručností. Otvoria sa im dvere, ktoré by bez pomoci nebolo možné otvoriť.

Hlavné témy workshopov

Počas 10 týždňov sa deti zúčastnia tematických tréningov, ktoré sú zamerané na získanie mäkkých zručností, konkrétne na digitálnu gramotnosť mladých ľudí, kde získajú základy práce s textovým editorom, základy práce s bezplatnou online aplikáciou určenou na vytváranie prezentácii.

V bloku zameranom na prevenciu kyberšikany je vzdelávanie nastavené na identifikáciu nástrah zamedzenie tejto činnosti, slušné správanie v online priestore a kritické myslenie.

V poslednej časti, v treťom bloku sa zameriame na zvýšenie finančnej gramotnosti a prevenciu mladých ľudí – napr. virtuálne nákupy na portáloch hier.

Séria workshopov bude ukončená záverečným „projektom“, ktorý mládežníci vypracujú v online aplikácii, napríklad Canva. V spolupráci s lektormi vyberieme najlepší, ktorý získa odmenu.

Po absolvovaní workshopov a vzdelávania získajú účastníci Certifikát, kde je podmienka jednotlivca absolvovať 80% časovej dotácie.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je ukončené. Zúčastnia sa deti a mládež vo veku od 10 rokov z rodín, ktoré sú v Ročnom programe pomoci, alebo ho absolvovali.

Výsledné práce

Práca A

Projekt C

Práca B

Projekt D

Sumár A

Sumár B

Partner projektu

Projekt Education for children – sa realizuje vďaka podpore C&A.