Spoločný výskum zosúľaďovania pracovného a osobného života rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Registrovaným rodičom poskytujeme odborné špecializované služby a poradenstvo cez komplexný ročný program pomoci, ktorý umožní rodine zlepšiť svoju životnú situáciu s pomocou našich odborníkov.

Spoločný výskum zosúľaďovania pracovného a osobného života rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Základné informácie

Komplexný Ročný program pomoci pre jednorodičov je unikátny program vytvorený JEDEN RODIČ n.o. 

Program trvá jeden rok, 12 mesiacov a je určený pre ľudí, ktorí sami, bez pomoci partnera, druhej dospelej osoby, vychovávajú svoje maloleté deti a sú po rozpade vzťahu, rozvode, ovdoveli, alebo je ich partner vo výkone trestu odňatia slobody.

Na zaradenie do Ročného programu potrebuje jednorodič splniť aj ďalšie podmienky. 

Počas účasti v Ročnom programe poskytujeme jednorodičovi dištančne – online alebo telefonicky ale aj prezenčne odborné poradenstvo. Je to najdôležitejšia časť Ročného programu.

Odborné poradenstvá sú pravidelné konzultácie s odborníkmi a ich cieľom je naučiť rodiča nové vedomosti, zručnosti tak, aby po skončení programu (teda o rok) bol schopný zvládať životné situácie sám, bez našej pomoci. Rodičovi sú poskytované služby multidisciplinárne, tz. viac odborníkov spolupracuje na zmene krízovej situácie v rodine k lepšiemu. 

Poskytujeme:

  • sociálne poradenstvo 
  • psychologické poradenstvo (rodičovské zručnosti, spracovanie náročnej situácie),
  • životný koučing (sebavedomie, zmysel života, životné ciele),
  • kariérne poradenstvo (vytvorenie životopisu, sprostredkovanie zamestnania, vzdelávacieho kurzu),
  • právne poradenstvo (napr. pomoc s vybavením výživného, dlhmi),
  • ekonomické poradenstvo (nastavenie rodinných financií).

Tieto poradenstvá prideľuje sociálny pracovník, ktorý je manažér rodiny a je najčastejšie s jednorodičom v kontakte. Sociálny pracovník pomáha a vysvetľuje klientovi ako sa pripojí online na poradenstvo, pomáha s nasmerovaním pri vybavovaní štátnych dávok, a pod.

Popri tejto odbornej pomoci počas trvania programu – čiže jeden rok – poskytujeme jednorodičovi aj občasnú humanitárnu a potravinovú pomoc. So zabezpečením drogériového tovaru, potravín pre klientov v ročnom programe nám pomáhajú naši partneri.

Pri vstupe do Ročného programu podpisujeme spolu zmluvu o spolupráci, kde sú opísané povinnosti oboch zmluvných strán. v akom rozsahu poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo a služby ale aj povinnosti jednorodiča pri spolupráci , pri hľadaní riešení ako z náročnej situácie a a aktívna účasť na poradenstvách.

Rodičia, nemusíte byť na všetko sami.
Pomôžeme aj Vám!

Ako vám vieme pomôcť?

Poskytujeme komplexnú ročnú odbornú a humanitárnu pomoc. Lebo len vtedy nastane trvalá zmena.   

Ako registrovaní jednorodičia tu nájdete zaujímavé informácie z oblasti psychológie, zdravia, práce, práva, financií, výchovy detí a vzťahov.

V spolupráci s partnermi  organizujeme potravinovú a humanitárnu pomoc pre osamelých rodičov a ich deti, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Pracujeme na zvýšení online a offline účasti osamelých rodičov a členov ich rodín na diskusii o ich postavení v spoločnosti, o ich právach a potrebách.

Prvá verejná zbierka pre jednorodičov na Slovensku

Každé šieste dieťa na Slovensku žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. 

Ak sa u nás zaregistrujete ako jednorodič, získate aj prístup do našej klientskej zóny, kde nájdete zaujímavé informácie z oblasti psychológie, zdravia, práce, práva, financií, výchovy detí a vzťahov.