Tehotenský príspevok

Peňažný príspevok tehotnej žene

Tehotenský príspevok (tehotenské) je nová nemocenská dávka, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2021. Účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Ide o dávku, ktorá je určená len pre ženy, poistenky Sociálnej poisťovne. Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. Poistenka pre vybavenie dávky potrebuje najprv žiadosť potvrdenú lekárom.

Dávka je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva (27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu) a sú nemocensky poistené (zamestnankyne, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby) alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia.

Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne, ktorým trvá pracovný pomer) alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činné osoby), ak nevykonávajú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby.

Podmienkou nároku na tehotenské je:

  • 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva
  • v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako 5 eur).

Požiadať o tehotenské môžu poistenkyne až tri roky spätne, ak sa pôrod, resp. ukončenie tehotenstva, uskutočnilo po 31. marci 2021 a ktoré spĺňajú spomínané podmienky. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Výška dávky v roku 2022:

  • v roku 2022 môže poistenka dostať tehotenské v rozpätí od 223,50 eura do 346,50 eura mesačne.

Postup na uplatnenie si tehotenského:
Požiadajte svojho gynekológa na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva (keďže nárok na tehotenské vzniká iba ženám, ktorých tehotenstvo nebolo ukončené k začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu), aby Vám vystavil tlačivo Žiadosť o tehotenské, ktoré má od Sociálnej poisťovne (tlačivo nie je voľne k dispozícii) a dodatočne potvrdil. Žiadosť potom predložte miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Môžete tak urobiť elektronicky cez elektronický formulár ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ, ku ktorému priložíte kópiu/sken 1. strany žiadosti (strana potvrdená lekárom). Žiadosť môže žena poslať pobočke aj poštou či doručiť ju osobne.