Stredoškolské štipendiá

Stredoškolské štipendiá poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR. Polročným vysvedčením sa štipendium prehodnocuje a žiak oň musí opäť požiadať. O priznaní štipendia a jeho výške, rozhoduje riaditeľ strednej školy.

Sociálne štipendium

Štát ponúka sociálne štipendium aj stredoškolákom. Štipendium môže získať ako študent denného štúdia na ktorejkoľvek z týchto typov stredných škôl:

 • stredná škola
 • špeciálna stredná škola
 • osemročné gymnázium
 • odborné učilište
 • praktická škola
 • nadstavbové a pomaturitné štúdium

Podmienky na získanie stredoškolského sociálneho štipendia :
A.) Sociálna situácia rodiny
Prvou podmienkou je sociálna/finančná situácia rodiny. Zohľadňujú sa rodičia (resp. jednorodič) a nezaopatrené deti (súrodenci mladší než 15 rokov, alebo súrodenci študujúci dennou formou na SŠ a VŠ).

 1. Poberateľ dávky v hmotnej núdzi, alebo
 2. Jedna dvanástina celkového ročného príjmu rodiny v predošlom kalendárnom roku nepresahuje aktuálnu hranicu životného minima.

B.) Študijný prospech
Druhou podmienkou je študijný prospech v predchádzajúcom polroku, najviac 3,5. Do tohto prospechu sa nezarátavajú známky z nepovinných predmetov. Štipendium nedostanú tí študenti, ktorí sú podmienečne vylúčení zo školy, a to aj v prípade, že spĺňajú obe podmienky.

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima na nezaopatrené dieťaťa. Výška mesačného štipendia v školskom roku 2022/2023:
1. Výška štipendia: 53,51 EUR
Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení do 2,0 vrátane.
Suma mesačného štipendia predstavuje 50% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

2. Výška štipendia: 37,46 EUR
Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení od 2,1 do 2,5 vrátane. Suma mesačného štipendia predstavuje 35% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

3. Výška štipendia: 26,75 EUR
Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení od 2,6 do 3,5 vrátane. Suma mesačného štipendia predstavuje 25% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

O sociálne štipendium môže požiadať kedykoľvek, s tým, že mu bude priznané od prvého dňa mesiaca, kedy oň požiadal. Polročným vysvedčením sa štipendium prehodnocuje a žiak oň musí opäť požiadať.

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona).

Tlačivá pre sociálne štipendium

Žiadosti pre sociálne štipendium

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium môže žiakovi udeliť fyzická alebo právnická osoba (u ktorej sa pripravuje na povolanie) na základe jeho výsledkov.

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

 1. Výška štipendia: 64,72 EUR – pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane (vo výške 65 % výšky životného minima),
 2. Výška štipendia: 44,81 EUR – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane (vo výške 45 % výšky životného minima),
 3. Výška štipendia: 24,89 EUR – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane (vo výške 25 % výšky životného minima).

Ak sa žiak pripravuje u fyzickej alebo právnickej osoby na povolanie má možnosť mať preplatené výdavky na stravu, ubytovanie, cestovanie, osobné ochranné prostriedky a náklady na posúdenie spôsobilosti. Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní.

Tlačivá pre motivačné štipendium:

Tehotenské štipendium

Od 1. apríla 2021 vstúpil do platnosti §149a školského zákona č. 245/2008 Z.z. – tehotenské štipendium.

Výška tehotenského štipendia je aktuálne 200 € mesačne.
Tehotná žiačka strednej školy má na tehotenské štipendium právny nárok od 1. dňa v mesiaci, v ktorom splnila podmienky dané legislatívou, najskôr odo dňa, v ktorom právny predpis vstúpil do platnosti, to znamená od 1. apríla 2021. O tehotenskom štipendiu rozhoduje riaditeľ školy, o čom vydá rozhodnutie.
Ďalšie informácie o tehotenskom štipendiu

Kontakty na pracovníkov CVTI SR, oddelenia stredoškolských štipendií

Korešpondenčná adresa:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Staré grunty 52
842 44 Bratislava