Spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zrealizovala odbornú prax pre študentov sociálnej práce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v podmienkach organizácie JEDEN RODIČ.

Odborná prax trvala od marca 2022 do júna 2022. Absolvovalo ju spolu desať študentiek UMB. Pred začatím spolupráce s neziskovou organizáciou študentky absolvovali vstupné školenia zamerané na prácu s klientom, ako aj na prácu v počítačovom systéme CRM, kde sa ukladajú všetky údaje klientov.

Na základe uvedeného zaškolenia študentky začali individuálne realizovať anamnestické rozhovory s klientmi. Za časové obdobie štyroch mesiacov študentky preverili celkovo 266 klientov organizácie, z toho so 182 klientmi vykonali anamnestické rozhovory. Klienti boli následne postúpení na spracovanie anamnézy sociálnym pracovníkom organizácie JEDEN RODIČ, ktorí ich zaradzovali do programov odbornej pomoci zo strany organizácie. V prípade náročnej životnej situácie klientov, študentky nahrávali do systému žiadosti o potravinovú a humanitárnu pomoc pre klientov, prípadne oznamovali, kde je potreba akútnej pomoci zo strany organizácie.

Z celkového množstva 266, až 84 klientov, ktorých oslovili študentky, boli vyhodnotení ako nevhodní na pokračovanie v spolupráci, takže boli vylúčení z možnosti zaradenia do odbornej pomoci zo strany organizácie. Jednalo sa o prípady zmeny životnej situácie klientov (stratili status jednorodiča, nemali záujem o pomoc zo strany organizácie, došlo k zlepšeniu ich sociálnej alebo ekonomickej situácie). Pri uvedených klientoch vzniká riziko, že ich aktuálna situácia sa zmenila iba dočasne, nakoľko sa im podarilo vyriešiť iba jeden konkrétny problém, s ktorým sa rodina potykala z dôvodu, že odmietli spolupracovať, a tak sa podieľať na udržateľnej pozitívnej zmene v ich životoch. V takýchto prípadoch vzniká riziko vrátenia sa do náročnej životnej situácie. Títo klienti opätovne oslovia organizáciu so žiadosťou o poskytnutie pomoci, za účelom stabilizácie rodiny a naštartovania jej celkového progresu. Práve komplexná pomoc poskytovaná našou organizáciou prostredníctvom špecializovaných odborných služieb v rodinách je unikátnosťou a prioritou neziskovej organizácie JEDEN RODIČ. Prostredníctvom nej sa klient a jeho rodina dokáže zastabilizovať, prevziať zodpovednosť za svoje fungovanie a pripraviť sa na realizáciu zmien v doterajšom fungovaní.

Dňa 22.06.2022 bola organizácia JEDEN RODIČ ocenená na pôde Univerzity Mateja Bela ako špecializované výučbové zariadenie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a bol jej udelený ďakovný list za kvalitné vedenie študentiek a študentov Pedagogickej fakulty UMB v BB počas ich profesijnej praktickej výučby.

Na základe pozitívnych ohlasov pracovníkov organizácie, študentiek, ako aj samotných klientov, organizácia plánuje v budúcnosti nadviazať na začatú spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a má záujem pokračovať v realizácii odbornej praxe vysokoškolských študentov.