Späť do školy – vzdelávanie detí

V roku 2023 naša organizácia aktívne pracovala so 196 rodinami v ktorých žije 436 detí na hranici chudoby. Tieto deti sú nepriamymi účastníkmi nášho ročného programu odbornej pomoci prostredníctvom svojich rodičov.

Okrem existenčných problémov deti našich klientov trpia zdravotnými alebo mentálnymi obmedzeniami. Tiež trpia rôznymi traumami, ktoré len veľmi ťažko spracovávajú. Ich možnosti vzdelávania mimo formálneho procesu sú obmedzené.

Priebeh vzdelávania

Vďaka Nadácii Cofra sme mohli aspoň niektorým z nich poskytnúť priamu finančnú pomoc, na zabezpečenie nevyhnutých školských potrieb a tiež vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností, ktoré si ich rodičia nemôžu dovoliť, keďže každodenne zápasia so zabezpečením základných potrieb pre svoje deti.

Tridsať detí našich klientov, žiakov II. Stupňa Základnej školy, sa od 05.1.2024 do  24.02.2024 zúčastnilo online workshopov zameraných na digitálne vzdelávanie, kde sa interaktívnou formou vzdelávajú postupne v oblastiach:

  • Úvod do digitálnej gramotnosti
  • Základy práce s textovým editorom
  • Online nástroje na prezentácie
  • Identifikácia a prevencia kyberšikany
  • Etika a správanie v online priestore
  • Rozvoj kritického myslenia
  • Základy finančnej gramotnosti
  • Prevencia virtuálnych nákupov
  • Zhrnutie získaných vedomostí
  • Záverečný test a vyhodnotenie

Pokračovanie

Práve deti – žiaci II. Stupňa Základných škôl majú špecifické potreby v oblasti digitálnych zručností. V rámci formálneho vzdelávania sú na nich kladené nároky v oblasti práce s počítačom, ako aj digitálnych a prezentačných zručností. Prostredníctvom nášho vzdelávacieho programu budú ich možnosti rásť. Aby sa deti mohli kvalitne vzdelávať a splniť podmienky záverečného testu, s cieľom získať certifikát, zabezpečili sme pre nich tiež potrebné technické vybavenie na štúdium.

S deťmi, ktoré sa vzdelávania zúčastňujú budeme naďalej, počas ďalších šiestich mesiacov pracovať a povzbudzovať ich k tomu, aby svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti odovzdávali ďalej svojim mladším súrodencom a rodičom. Všetky zrealizované workshopy digitálneho vzdelávania detí sú nahrané na našej webovej stránke, v klientskej zóne v časti „Som dieťa a toto je môj svet“. Všetky deti našich klientov majú k týmto nahrávkam a učebným materiálom prístup a môžu si tak novonadobudnuté vedomosti a zručnosti opakovať a rozvíjať.  

Partner projektu

Projekt Education for children – sa realizuje vďaka podpore C&A.