Rodiny s jedným rodičom sú pre štát neviditeľné

Slovensko si pripísalo ďalšie nelichotivé prvenstvo – rodiny s jedným rodičom sa u nás prepadávajú do chudoby najrýchlejšie v Európskej únii. Rodičia-samoživitelia sú často vyhorení, majú problémy s bývaním aj prácou, a deti čoraz viac trpia depresiami.

Na online podujatí Charty diverzity Slovensko sme hľadali odpovede na otázky, aké sú aktuálne formy pomoci pre jednorodičovské rodiny zo strany štátu a neziskového sektora, ktoré opatrenia sú nevyhnutné, aby tieto rodiny neprepadávali cez štátny systém pomoci, a akú úlohu môžu zohrávať zamestnávatelia.

Na Slovensku máme aktuálne 150 000 jednorodičovských domácností, v ktorých žije až 200 000 detí. Znamená to, že tieto deti vychováva len jeden rodič – bez druhého rodiča a jeho pravidelnej podpory. Tieto čísla získala nezisková organizácia Jeden rodič, ktorá vychádzala z viacerých štúdií, domácich aj európskych. Štát presnými dátami o jednorodičovských rodinách nedisponuje.

Najväčším problémom je bývanie

Eva Marková, zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič, upozorňuje, že tieto rodiny sa stretávajú s veľkým množstvom problémov a je nevyhnutné, aby im bola poskytnutá pomoc z viacerých strán. „Na takúto situáciu nie je nikto z nás pripravený. Rodič sa musí v prvom rade psychicky vysporiadať s tým, že na mnoho vecí zostal sám. Len tak môže byť dobrým vzorom pre svoje deti,“ priblížila. Jednorodičovské rodiny majú často problémy s bývaním – pri súčasnej situácii na trhu tvoria náklady na bývanie zhruba 60 – 70 % priemerného mesačného platu. „Väčšina z nich sa preto sústreďuje len na základné prežitie,“ dodala E. Marková.

Ťažkosti majú aj s hľadaním práce. Na trhu totiž nemáme dostatok flexibilných zamestnávateľov, ktorí by ponúkali možnosť čiastočného úväzku alebo flexibility miesta a času práce pre zosúladenie osobného a pracovného života týchto rodičov. Svoju úlohu zohráva aj rodová nerovnosť – osamelými rodičmi sú v 84 % prípadov ženy-matky, v 16 % prípadov ide o mužov-otcov.

Zo strany štátu absentuje aj finančné a právne poradenstvo – rodičia nevedia, ako majú z jedného platu financovať bývanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie svojich detí, nevedia sa zorientovať vo svojich právach a povinnostiach, a tak sa často prepadávajú hlbšie do chudoby. „Toto všetko ukazuje, že rodiny s jedným rodičom sú jednoznačne ohrozenou skupinou. Je nevyhnutné venovať im špeciálnu pomoc štátu,“ dodal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Pomoc štátu často nestačí

Podľa Jána Maníka, riaditeľa Odboru štátnej sociálnej podpory na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, štát podporuje a pomáha osamelým rodičom prostredníctvom systému štátnej sociálnej podpory aj sociálnej pomoci. V skutočnosti však systém nerozlišuje, či sú dávky určené pre rodinu s jedným alebo oboma rodičmi. Rodiny môžu od štátu čerpať štátne sociálne dávky (napr. príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavky na dieťa) alebo v prípade, ak je rodina bez príjmu alebo má nízky príjem aj sociálnu pomoc (pomoc v hmotnej núdzi). V prípade rozvedených rodičov – ak jeden rodič neplatí výživné, je možné podať žiadosť o náhradné výživné hradené štátom.

Keďže výdavky jednorodičovských rodín ďaleko presahujú výšku pomoci, ktorú im štát cez sociálny systém poskytuje, vo chvíli, keď už vyčerpajú všetky možnosti pomoci od štátu, často sa obracajú na darcovský portál ďakujeme.sk. „Nestanovujeme hranice, kto môže a nemôže požiadať o pomoc. Všetci, ktorým sociálny systém nebol schopný pomôcť, u nás môžu „zaklopať na dvere“,“ povedala Zuzana Kaprinay, programová manažérka darcovského portálu. Okrem možnosti uchádzať sa o podporu darcov poskytujú rodinám aj nefinančnú pomoc v podobe právneho či finančného poradenstva. Deťom zasa pomáhajú s mentoringom. „Rodičia-samoživitelia často nevedia pomôcť svojim deťom so vzdelávaním, časovo to nezvládajú. U nás sa môžu zadarmo dostať k doučovaniu a mentoringu,“ dodala Z. Kaprinay. Podľa jej slov sa snažia takéto rodiny postaviť na nohy viacerými spôsobmi.

Nadácia Pontis

Jednorodičia, potrebujete informácie?

Ak ste registrovaní jednorodič a potrebujete ďalšie informácie, otvorte a zaktivujte si svoje konto v Klientskej zóne:

VSTUP do Klientskej zóny >

Projekt „Podporujeme jednorodičov online“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.