Rodinné prídavky (prídavok na dieťa)

Výška príspevku:

 • 30 EUR na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku

+ jednorazovo 106,33 EUR pre dieťa v kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. 

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo,
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Podmienky nároku:

 1. starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
 2. trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR

Nárok nevzniká, ak:

 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení soc.-právnej ochrany detí a soc. kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení alebo bola uložená ochranná vých. alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu,
 • nezaopatrené dieťa je vo výkone väzby,
 • sa oprávnená osoba zdržiava spolu s dieťaťom v štáte, ktorý nie je štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody alebo Švajčiarskou konfederáciou a nie je verejne povinne zdravotne poistená v SR.

Vzory žiadosti pre rodinné prídavky (prídavok na dieťa):