Rodičovský (materský) príspevok

Výška príspevku:

 • 280 EUR (ak žiadateľ/poberateľ nemal nárok na materské)
  • Suma príspevku sa zvyšuje o 69 Eur (zvýšenie sumy o 25 %), ak sú súčasne narodené dve a viac detí, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa.
 • 383,8 EUR (ak žiadateľ/poberateľ mal nárok na materské na dieťa uvedené v žiadosti)
  • Suma príspevku sa zvyšuje o 94,50 Eur (zvýšenie sumy o 25 %), ak sú súčasne narodené dve a viac detí, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa.

Ak rodič nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.

Výška materského je rovnako u matky aj u otca 75 % z hrubého príjmu. Minimálne materské stanovené nie je, výška dávky odzrkadľuje skutočný hrubý príjem zamestnanca. To znamená, že maximálne materské je v roku 2022 vo výške 1676,30 EUR mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1732,10 EUR mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ak matka nespĺňa nárok na materské, dostáva od narodenia dieťaťa hneď rodičovský príspevok. Tí rodičia, ktorí pracovali a pred rodičovským poberali materské, dostávajú 383,8 EUR. Tí, ktorí nepracovali pred narodením dieťaťa, dostávajú 280 EUR.

Nárok nevzniká ani jednému rodičovi, ak:

   • jeden má nárok na materské alebo obdobnú dávku v štáte EÚ,
   • sa jednému z rodičov poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa,
   • oprávnená osoba sa spolu s dieťaťom zdržiava mimo štátov EÚ a v tom čase nie je povinne verejne zdravotne poistená v SR,
   • maloletý rodič nemá priznané rodičovské práva a povinnosti,
   • rodič má predchádzajúce dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, alebo druhému rodičovi a rodinné prídavky sa mu vyplácajú.

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

 1. rodič dieťaťa
 2. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu
 3. manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

Podmienky nároku:

a) zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa

 • do 3 rokov veku,
 • do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do 6 rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie 3 roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej osobe

b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR alebo je osobou podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Vzory žiadosti pre rodičovský príspevok: