Príspevok na starostlivosť o dieťa

Výška príspevku za starostlivosť na každé dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a dieťa je v starostlivosti:

 • 280,00 EUR mesačne ktorú zabezpečuje zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická osoba na živnosť, 
 • 80,00 EUR mesačne ktorú zabezpečuje materská škola zaradená. do siete škôl a školských. zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, 
 • 41,10 EUR mesačne, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Vypláca sa mesačne alebo za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, najviac však za 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Nevypláca sa za mesiac, v ktorom bol vyplatený rodičovský príspevok.

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

  1. rodič dieťaťa
  2. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu
  3. manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

Podmienky nároku:

 1. vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
 2. poskytovanie starostlivosti dieťaťa na území SR,
 3. trvalý (prechodný) pobyt rodiča na území SR,
 4. trvalý (prechodný) pobyt dieťaťa na území SR.

Za zárobkovú činnosť sa považuje činnosť, ktorá zakladá nárok na povinné dôchodkové poistenie a poberanie:

 • materského, najdlhšie do 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa,
 • obdobných dávok v cudzine.

Nárok nevzniká, ak sa za celý mesiac poskytuje jednému z rodičov alebo manželovi rodiča dieťaťa:

 • materské po uplynutí 6 týždňov,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Vzory žiadosti pre príspevok na starostlivosť o dieťa: