Náhradné výživné

Od 1.1.2022 sa menia podmienky upravujúce náhradné výživné na základe novely zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného sa ruší. Taktiež sa nebudú posudzovať príjmy rodiny.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • súdu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) si neplní vyživovaciu povinnosť určenú rozhodnutím súdu v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným rozhodnutím súdu, alebo
 • návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (ďalej len Centrum“) postúpený príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo vymáhanie výživného z cudziny nie je možné, alebo
 • nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo výška takéhoto dôchodku po jednom rodičovi je nižšia ako 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo predstavuje sumu 69,69 Eur (0,7 x 99,56 EUR).

a zároveň oprávnená osoba:

 • si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku;
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak sa jej poskytuje doplnková ochrana podľa zákona o azyle a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine.

Od 1.1.2022 platí nová úprava: Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak bol súdu podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe (ďalej len „povinná osoba“), neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených rozhodnutím súdu.

Lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa na účely tohto zákona považuje za zachovanú, ak povinná osoba splní vyživovaciu povinnosť v plnej výške po lehote určenej rozhodnutím súdu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Výška náhradného výživného
Ak povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, náhradné výživné sa poskytne vo výške určenej rozhodnutím súdu alebo vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného rozhodnutím súdu a výškou zaplateného výživného povinnou osobou.

Ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, náhradné výživné sa poskytne vo výške 0,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (69,69 EUR). V prípade, ak oprávnenej osobe vznikol nárok na takýto dôchodok, náhradné výživné sa poskytuje vo výške rozdielu medzi 0,7-násobkom sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a úhrnom súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi.

Povinnosť vrátenia preddavkovo poskytnutého náhradného výživného:

 1. Povinná osoba zaplatí výživné priamo oprávnenej osobe.
 2. Exekútor vymohol výživné od povinného.
 3. Centrum vymohlo výživné od povinného.

Žiadosť o náhradné výživné

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby a ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnená osoba, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa o náhradné výživné.

K písomnej žiadosti sa prikladá:

 1. Rozhodnutie súdu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné (je postačujúce, aby rozhodnutie súdu bolo vykonateľné, žiadateľ nemusí čakať na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia);
 2. Potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu súdu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom;
 3. Potvrdenie Centra o postúpení návrhu na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné;
 4. Potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku;
 5. Potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky;
 6. Doklad o úhrade výživného v mesiaci podania žiadosti (v prípade, ak si povinná osoba čiastočne plní vyživovaciu povinnosť).

Poradenstvo a pomoc Vám poskytnú kompetentní zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vzory žiadosti pre náhradné výživné: