Manželia nežijúci v spoločnej domácnosti

V prípade, ak manželia spoločne nežijú a jeden z nich alebo obaja sa ocitnú v stave hmotnej núdze, môžu sa na účely posudzovania hmotnej núdze posudzovať samostatne iba v prípade, ak si uplatnia zákonný nárok na manželské výživné. Návrh  na určenie manželského výživného je  potrebné podať na súd.

Po predložení dokladu, že bol podaný návrh na určenie manželského výživného na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, môže byť dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované preddavkovo. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní o manželskom výživnom úrad rozhodne o dávke a príspevkoch, pričom zohľadní výšku priznaného výživného.

Potrebujete pomôcť?  Vyplňte žiadosť!

> Žiadosť o pomoc <