Inflačná pomoc v sume 100 eur

Dňa 01. 06. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktoré reflektuje na zvýšenú mieru inflácie a to poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia“).  V zmysle nariadenia bude poskytnutá jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

Dňa 28.06.2022 nadobudla účinnosť novela nariadenia č. 103/2020, ktorou sa rozšíril okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, a to o fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a preto štát za ne uhrádza poistné na dôchodkové poistenie. Splnenie podmienky žiadateľ preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o inflačnú dotáciu

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022, s výnimkou osoby starajúcej sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá môže o inflačnú dotáciu požiadať najneskôr do 30. septembra 2022. Na žiadosti podané po uvedených termínoch sa neprihliada. 

Vzory žiadostí

Žiadosť o dotáciu – dieťa s DNZS [  DOCX]

Žiadosť o dotáciu – dieťa s DNZS [  PDF]

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná). E-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde v tejto tabuľke:

Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
e-mail
Bratislavaba@upsvr.gov.sk
Banská Bystricabb@upsvr.gov.sk
Bardejovbj@upsvr.gov.sk
Breznobr@upsvr.gov.sk
Banská Štiavnicabs@upsvr.gov.sk
Čadcaca@upsvr.gov.sk
Dolný Kubíndk@upsvr.gov.sk
Dunajská Stredads@upsvr.gov.sk
Galantaga@upsvr.gov.sk
Humennéhe@upsvr.gov.sk
Košiceke@upsvr.gov.sk
Kežmarokkk@upsvr.gov.sk
Komárnokn@upsvr.gov.sk
Lučeneclc@upsvr.gov.sk
Liptovský Mikulášlm@upsvr.gov.sk
Levicelv@upsvr.gov.sk
Malackyma@upsvr.gov.sk
Michalovcemi@upsvr.gov.sk
Martinmt@upsvr.gov.sk
Nové Mesto nad Váhomnm@upsvr.gov.sk
Námestovono@upsvr.gov.sk
Nitranr@upsvr.gov.sk
Nové Zámkynz@upsvr.gov.sk
Považská Bystricapb@upsvr.gov.sk
Prievidzapd@upsvr.gov.sk
Partizánskepe@upsvr.gov.sk
Pezinokpk@upsvr.gov.sk
Piešťanypn@upsvr.gov.sk
Prešovpo@upsvr.gov.sk
Popradpp@upsvr.gov.sk
Revúcara@upsvr.gov.sk
Ružomberokrk@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobotars@upsvr.gov.sk
Rožňavarv@upsvr.gov.sk
Senicase@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňasl@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Vessn@upsvr.gov.sk
Stropkovsp@upsvr.gov.sk
Trenčíntn@upsvr.gov.sk
Topoľčanyto@upsvr.gov.sk
Trnavatt@upsvr.gov.sk
Trebišovtv@upsvr.gov.sk
Veľký Krtíšvk@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľouvt@upsvr.gov.sk
Žilinaza@upsvr.gov.sk
Zvolenzv@upsvr.gov.sk

Oznámenie a výplata dotácie

Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak bola žiadosť podaná elektronickými prostriedkami.

Poučenie:

Fyzická osoba bude povinná vrátiť inflačnú dotáciu, ak jej táto bude poskytnutá neprávom (napr. na základe  nepravdivých informácií uvedených v žiadosti).