ČAS PRE DETI je o spoločnom trávení voľných chvíľ detí a ich rodičov

Jednorodičovstvo si so sebou prináša veľmi veľa povinností a úloh. Niekedy máme pocit, že sme všetci v jednom kole. Mať úprimný a pekný vzťah s vlastnými deťmi je cieľom každého rodiča. Časom sa na deťoch naša správna výchova odrazí v tom, že oni samé majú pekné vzťahy s ľuďmi. Dobré medziľudské vzťahy formujú nielen rodičov, ale aj  samotné deti.  Nie je to však len o vzťahoch, ale aj o detskom vnímaní a otvorenosti k sebe navzájom. Deti sú tak asertívnejšie, empatickejšie. Tiež je dokázané, že spoločne strávené pekné chvíle s rodičmi znižujú u detí sklony k agresivite. Ako rodičia určite chceme, aby naše deti mali zdravý postoj k sebe, k nám, alebo aby sa nás nebáli a celkovo boli úprimné. Výskumy jasne hovoria, že tvarovanie týchto názorov začína v rodine.

Vďaka grantovému programu Hodina deťom, od Nadácie pre deti Slovenska, sme zorganizovali sériu aktivít na pomoc a podporu jednorodičovských rodín pod názvom „ČAS PRE DETI“. Súčasťou tohto projektu bola séria spoločných výletov, kurzov rodičovských zručností, terapeutických sedení, ale aj prvý letný rodinný tábor pre rodičov a ich detí z jednorodičovských rodín.

Celkovo sme zrealizovali:

  • 9 spoločných výletov pre rodiny jednorodičov –  súčasťou sedení pre deti boli aktivity na psychomotorický rozvoj (hrubej aj jemnej motoriky)
  • 10 terapeutických sedení pre deti a mládež
  • 1 letný tábor pre jednorodičov a ich deti (23.-27.8.2021 Belušské Slatiny)– niektoré časti programu boli rozdelené na program pre deti, mládež a dospelých. Deťom sa venovala psychologička, realizovali aktivity zamerané na motoriku a kognitívne schopnosti, dospelí absolvovali o. i. aj témy ako príprava dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, kognitívny rozvoj dieťaťa v predškolskom období, zodpovedný prístup k rodičovstvu.
  • 4 kurzy rodičovských zručností– na každom z kurzov boli rodičia vzdelávaní v témach –  motorický vývin môjho dieťaťa, podpora kognitívnych schopností, nastavovanie hraníc vo výchove. Kurzy viedla psychologička a sociálna pracovníčka.
  • 7 hodín doučovania detí jednorodičov

O projekte

Projekt „Čas pre deti“  bol založený na troch dôležitých pilieroch, respektíve na prvkoch pomoci a podpory pre (nielen) deti a mladých ľudí, ktorí vyrastajú v jednorodičovských rodinách.

Prvým pilierom je PORADENSTVO – sprevádzanie detí v náročnejších obdobiach ich cesty životom. Úprimné, ľudské a zároveň odborne vedené rozhovory odborníkmi a odborníčkami sme realizovali v každom kúte Slovenska.

Druhým pilierom projektu je ZÁŽITOK – vytváranie priestoru pre rozvoj rovesníckych vzťahov. V rámci tohto piliera mali deti príležitosť stretnúť sa s rovesníkmi, deťmi a mladými, na letnom pobytovom tábore. Takisto, aj tu bude čas na rozhovor a zdieľanie sa.

Posledným, no nemenej dôležitým prvkom projektu, je POMOC rodičom pri zvládaní prekážok, ktoré v roli jednorodičov musia prekonávať. V rámci projektu sa lektori a odborníci z organizácie JEDEN RODIČ zamerali najmä na podporu zvládania rodičovských zručností osamelých rodičov prostredníctvom kurzov zvyšovania rodičovských zručností.

Pre koho je pomoc určená?

Projekt bol určený jednorodičovským rodinám, rodičom a ich deťom, registrovaným u nás, v organizácii JEDEN RODIČ, ktorí ale zároveň kompletne vyplnili  Žiadosť o pomoc. Tieto rodiny kontaktujeme a následne poznáme ich náročnú situáciu.

Do projektu sa zapojili rodiny, kde je rodič spolupracujúci, odhodlaný aktívne podieľať sa na riešení náročného obdobia a rovnako je aj dobrým vzorom pre svoje deti. Vtedy rodiča, ale aj jeho deti, sprevádzame cez toto náročné obdobie, napájame členov rodiny na skúsených odborníkov, ktorí pomáhajú s riešením problému alebo náročného obdobia v živote rodiny.

Nevieme pomôcť tým rodinám, kde rodič pasívne čaká na pomoc od niekoho iného, či už od našej organizácie, alebo od tretej strany a on sám pre pozitívnu zmenu v rodine nechce urobiť nič. Taktiež nevieme pomôcť rodinám, kde rodič nechce byť motivujúcim vzorom pre svoje deti, opakovane sa sťažuje na svoju náročnú situáciu a neprijíma navrhnutú pomoc od našej organizácie.

Požiadajte o pomoc >

Akú pomoc dostanú jednorodičia v našom programe pomoci?

Tím JEDEN RODIČ