Žiadosť o pomoc

Ste jednorodič? Dajte nám o sebe vedieť a spoločne sa pokúsime dosiahnuť zmenu. Lepší život pre nás a naše deti. 

Vyplňte prosím formulár nižšie.

Ste zaregistrovaný?

Pre poskytnutie pomoci, je potrebné, aby ste boli u nás už zaregistrovaný. V prípade, že ešte nie ste, prosím registrujte sa a potom vyplňte tento formulár.


  Týmto udeľujem výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s zhromažďovaním, spracovávaním a uchovávaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účely činnosti organizácie JEDEN RODIČ, n.o.. Súhlasím som spracovávaním a uchovávaním týchto údajov aj v elektronickej podobe. Tento súhlas udeľujem na obdobie 10 rokov alebo do doby kým nebudú moje osobné údaje odvolané. Bol som poučený o svojom práve odmietnuť alebo odvolať takýto súhlas písomne alebo ústne. Odvolanie súhlasu so pracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť na spracovanie na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Beriem na vedomie, že v prípade akýchkoľvek pochybností so spracovaním osobných údajov mám právo kontaktovať zodpovednú osobu na e-mailovej adrese. info@jedenrodic.sk


  Pre poskytnutie pomoci, je potrebné, aby ste boli u nás už zaregistrovaný. V prípade, že ešte nie ste, prosím registrujte sa.


  Ak telefón nemáte, uveďte prosím telefónne číslo (v medzinárodnom formáte napr, +421....) na inú kontaktnú osobu, meno osoby a váš vzťah k nej

  Údaje potrebné k žiadosti o pomoc


  Aktuálny pracovný stav
  Prosím, zaškrtnite hodiace sa.


  ÁnoNie  Deti

  Uveďte prosím mená detí a ich dátum narodenia (nezaopatrené ale aj plnoleté, ktoré stále bývajú s vami v spoločnej domácnosti)  Aký druh pomoci potrebujete?
  V prípade ak si nie ste istý, vyplňte viac možností.
  Odborná pomocHumanitárna pomocPotravinová pomoc

  Vyberte si výdajné miesto
  (miesto upresníme po dohode s koordinátorom)
  Ako ste sa o nás dozvedeli?