Spoločná výzva viac ako 80 organizácií, ktoré pripravili Vyhlásenie pre ochranu zraniteľných komunít

Spájame sa, aby sme poukázali na to, že ohrození sú nielen seniori či ľudia so zdravotnými ťažkosťami, ale oveľa väčšia skupina ľudí, ktorí sú často v priamom ohrození života, alebo čelia existenčným ťažkostiam. Máme za to, aby sa nehovorilo len o niektorých špecifických skupinách, ale aby sa upozornilo, že ohrozená je celá množina ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Je potrebné  aby sa zohľadnila ich situácia pri tvorbe krízových opatrení a nezabúdalo sa na nich. Veríme ale, že vo vyhlásení nájdete kľúčové ťažkosti daných skupín obyvateľov a tam, kde to bolo možné, tiež návrhy na riešenia. Táto výzva je prejavom našej spolupatričnosti a spolupráce naprieč rôznymi oblasťami a preto je aj otvorená pre podpisy zo strany ďalších organizácií.

Vyhlásenie sa týka:
 • rodiny s deťmi alebo členmi so závažným ochorením,
 • rodiny s deťmi alebo členmi so zdravotným postihnutím (ZP),
 • seniori,
 • ženy a deti zažívajúce domáce násilie, obete domáceho násilia
 • nízkopríjmové rodiny a mladí ľudia,
 • ľudia bez domova,
 • obyvatelia vylúčených lokalít, žijúci v generačnej chudobe,
 • cudzinci,
 • injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise.
 
Vyhlásenie vypichuje zrozumiteľným jazykom tie najproblematickejšie oblasti, ktoré je potrebné riešiť a ktoré zároveň ilustrujú, prečo sú tieto komunity obzvlášť zraniteľné.
Upozorňujeme na najvýznamnejšie ťažkosti, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení. 
 
Vyhlásenie nie je podrobnou analýzou všetkých problémov a možných riešení, ale je základom, od ktorého sa možno odraziť. Naznačuje najvážnejšie ťažkosti a ponúka tiež prehľad organizácií, ktoré sa témam venujú a môžu ponúknuť svoju expertízu a pomoc pri ich riešení.
 
Autori vyhlásenia a signatári sme sa spojili, aby sme ukázali význam súdržnosti a spolupráce. Všetci sa snažíme svojím dielom pomáhať v oblastiach, v ktorých pôsobíme.
Sami to ale nezvládneme. Len spoločne môžeme túto krízu zvládnuť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. 
 
Výzvu sme otvorili na podpisovanie. Signatári preto môžu priebežne pribúdať.
Zverejňovať sa budú na tejto stránke.
 
Nižšie si môžete prečítať celé znenie výzvy pôvodne  uverejnené na stránke iniciátora výzvy organizácie Človek v ohrození.

Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú z jeho možných následkov obavy. Veríme, že takéto kľúčové etapy v živote spoločnosti nám dávajú aj príležitosť dokázať to, čím ako jednotlivci aj spoločnosť skutočne sme a čo nás definuje.

Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj skupiny ľudí, ktoré sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejšie. Prvou skupinou, ktorú si v tomto kontexte zrejme predstavíme, sú seniori a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Šírenie koronavírusu a sprievodné následky však ohrozujú aj jednorodičov, nízkopríjmové rodiny, ľudí bez domova, ženy zažívajúce domáce násilie, cudzincov či obyvateľov marginalizovaných komunít a ďalších.

Každá z organizácií, ktoré toto vyhlásenie vypracovali, s niektorou z týchto zraniteľných skupín dlhodobo pracuje, a pomáha v rámci svojich možností aj počas pandémie. Táto situácia ale presahuje každého z nás a my si uvedomujeme, že je väčšia než naše zameranie. Rozhodli sme sa preto spoločne identifikovať náročné životné situácie, s ktorými sa stretávajú a poukázať na dôležitosť spolupráce.

Len spoločnými silami a v spolupráci neziskového sektora, občanov, firiem, samospráv a štátu vieme aspoň s časťou z nich pohnúť. Spoločne, na základe našich praktických skúseností a expertízy, preto upozorňujeme na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení.

Každý z nás počas tejto pandémie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza skončí. Spoločne ju dokážeme prekonať lepšie a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme tiež, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás definuje, a čo nám pomôže zvládnuť túto výzvu.

 

Organizácie, ktoré zostavili spoločné vyhlásenie:

 

Človek v ohrození, n.o.

Dobrý anjel, n.o.
Centrum Slniečko, n.o.
EQUITA
Depaul Slovensko
Nadácia DEDO
Proti prúdu, vydavateľ Nota bene
Vagus
OZ Mládež ulice
Jeden rodič, n.o.
Slovenská katolícka charita (SKCH)
Fórum pre pomoc starším
OZ Mareena
Nadácia Milana Šimečku

Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Nitrianska komunitná nadácia
OZ Liga za ľudské práva
OZ Marginal
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a /alebo hydrocefalus, o.z.
Autistické centrum Andreas n.o.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
OZ Nepočujúce Dieťa
OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Združenie STORM

Skupiny, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči COVID-19 a kľúčové identifikované problémy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť

Prečítajte si časti vyhlásenia týkajúce sa rôznych skupín obyvateľstva na jednotlivých záložkách.
 • Rodiny so závažným ochorením
 • Rodiny so zdravotným postihnutím
 • Seniori
 • Obete domáceho násilia
 • Nízkopríjmové rodiny a mladí ľudia
 • Ľudia bez domova
 • Obyvatelia v generačnej chudobe
 • Cudzinci
 • Užívatelia drog a osoby v sex-biznise

Rodiny s deťmi alebo členmi so závažným ochorením

Časť vypracoval Dobrý anjel, n.o.

1. Znížená imunita. Rodiny, ktoré bojujú s ťažkou diagnózou, majú neraz výrazne zníženú imunitu. Preto ich COVID-19 ohrozuje oveľa viac ako bežného človeka. Onkologickí pacienti sú obzvlášť zraniteľní počas liečby chemoterapiou. Deti aj dospelých s cystickou fibrózou a ochorením pľúc môže aj bežná infekcia či bežný vírus zabiť.

2. Väčšie riziko nákazy. Pacienti s náročnými diagnózami sú odkázaní na pravidelné dochádzanie do nemocničných zariadení, kde sa vyskytuje viacero ľudí, trávia dlhý čas na vyčerpávajúcich vstupných kontrolách a hrozí im tým pádom aj oveľa väčšie riziko nakazenia. Onkologickí pacienti v akútnej liečbe dochádzajú do nemocnice každý týždeň, rovnako navštevujú aj mnoho iných ambulancií. Deti v udržiavacej onkologickej liečbe sú doma, ale musí im byť každý týždeň odoberaná a vyšetrená krv pediatrom. Pacienti na dialýze dochádzajú do nemocnice viackrát týždenne.

3. Rušenie a odklad vyšetrení. Termíny na mnohé vyšetrenia či rehabilitácie sa rušia, prekladajú sa aj termíny na CT. Z prieskumu Dobrého anjela z r. 2016 vyplýva, že onkologicky choré dieťa navštevuje v priemere 5 odborných ambulancií a onkologicky chorý dospelý 3 odborné ambulancie. Celkovo navštívia nejaké zdravotnícke zariadenie päťkrát za mesiac. Ak idú do zdravotníckeho zariadenia, sú síce ohrození, ale rovnako sú ohrození, ak sa vyšetrenia či kontroly rušia.

4. Výrazne sťažená možnosť bezpečnej dopravy do nemocnice. Pacienti, ktorí pravidelne dochádzajú do nemocnice bez auta, dnes nemôžu využiť taxíky, sociálne taxíky ani sociálnu prepravu neziskovými organizáciami, pretože tie boli v dôsledku nemožnosti zabezpečiť sterilné prostredie pozastavené. V akútnej liečbe a na dialýze sú tak odkázaní na zbernú sanitku – dopravná zdravotná služba. Je to nepohodlný a zdĺhavý spôsob prepravy viacerých pacientov naraz. Zároveň je dopravná zdravotná služba v ohrození, pretože má menej bežných pacientov – nižšie príjmy, ale zároveň vyššie náklady na ochranné prostriedky a dezinfekciu.

5. Strata príjmu. Rodiny bojujúce so zákerným ochorením rodiča alebo dieťaťa sú často odkázané len na príjem jedného rodiča. Ak tento rodič v dôsledku pandémie o príjem príde, prichádza oň celá rodina. Pritom musí znášať zvýšené životné náklady v súvislosti s liečbou (cestovanie, lieky,…). Ak ide o osamelého rodiča, ktorý sa snažil počas boja so zákernou diagnózou, alebo poberania invalidného dôchodku, aspoň symbolicky si privyrobiť a kvôli pandémii o túto možnosť prišiel, dostáva sa do stavu extrémnej chudoby.

6. Zhoršený prístup k zdravotným pomôckam. V mnohých rodinách sa rúška, či respirátory používali bežne aj pred pandémiou, rovnako dezinfekčné prostriedky a všetko to, po čom dnes siahla široká verejnosť. Ohrození pacienti sa k týmto zdravotným pomôckam teraz nevedia dostať.

Autori vyhlásenia

Človek v ohrození, n.o.
Dobrý anjel, n.o.
Centrum Slniečko, n.o.
OZ Mládež ulice
Jeden rodič, n.o.
Slovenská katolícka charita (SKCH)
Fórum pre pomoc starším
EQUITA
Depaul Slovensko
Nadácia DEDO
Proti prúdu, vydavateľ Nota bene
Vagus
OZ Mareena
Nadácia Milana Šimečku
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Nitrianska komunitná nadácia
OZ Liga za ľudské práva
OZ Marginal
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a /alebo hydrocefalus, o.z.
Autistické centrum Andreas n.o.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
OZ Nepočujúce Dieťa
OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Združenie STORM

Signatári vyhlásenia:

Koordinačný krízový štáb neziskového sektora
BUDÚCNOSŤ, n.o.
IPčko, o.z.
LUNA n.o.
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Pontis
Centrum komunitného organizovania
MyMamy, o.z.
Koalícia pre deti Slovensko
Liga za duševné zdravie SR, o.z.
Občan, demokracia a zodpovednosť
Klára Bernátová, občianska aktivistka
Návrat, o.z.
YMCA na Slovensku
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Náruč – Pomoc deťom v kríze
Centrum pre filantropiu n.o.
Zariadenie núdzového bývania pre ženy – JOZEFÍNUM
Linka detskej istoty, n.o.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
TENENET o.z.
Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Divé maky o.z.
Centrum MEMORY n.o.
OZ Cesta von
OZ STOPA Slovensko
Jazmín n.o.
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.
OZ Brána do života
Ambrela – Platforma rozvojových organizácií
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Klub Cystickej fibrózy
Slovenská humanitná rada
Únia materských centier
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež
Iniciatíva Opre Roma
OZ Ženy pomáhaju ženám
Nadácia Antona Tunegu
Hlas občianskych organizácií
OZ PRIMA
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
Centrum sociálnych služieb KA, o.z.
Aliancia Žien Slovenska
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR – NROZP v SR
OZ Malíček
Rómsky inštitút
Združenie mladých Rómov
OZ Žena v tiesni
Združenie pre lepší život
OZ Romar

Dajte vedieť o iniciatíve svojim známym

Celé znenie vyhlásenia v PDF na stiahnutie >
 

Ak sme vás zaujali, alebo sa vám naše aktivity páčia, budeme vďační za vašu finančnú podporu. Ďakujeme.