Príspevok pri narodení dieťaťa

Výška príspevku:

 • 829,86 EUR príspevku má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, 2-hého a 3-tieho dieťaťa,
 • 151,37 EUR na každé dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní alebo ak matka požiada hneď po narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu (dieťa ešte nemá 28 dní) a ďalej na deti narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu,

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 EUR na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

 • len matka, ktorá dieťa porodila, má na Slovensku trvalý pobyt aj bydlisko,
 • otec dieťaťa, ak:
  • matka dieťaťa zomrela,
  • bolo po matke dieťaťa vyhlásené pátranie,
  • dieťa bolo rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti otca.

K žiadosti sa predkladá:

 1. rodný list dieťaťa,
 2. úradný preklad rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa vydaného v cudzine,
 3. doklad o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti),
 4. potvrdenie detského lekára – pediatra, že dieťa sa dožilo 28 dní,
 5. potvrdenie gynekológa, že matka sa od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac preventívnej prehliadky u lekára so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine,
 6. vyhlásenie o bydlisku žiadateľky a otca dieťaťa,
 7. ak je matka maloletá, musí mať rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti
 8. poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky.

Podanie žiadosti:

 • osobne na úrade,
 • písomne poštou,
 • elektronicky so ZEP-om,
 • do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa, po tejto dobe zaniká nárok z dôvodu uplynutia lehoty.

Vzory žiadosti pre príspevok pri narodení dieťaťa: