Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príspevku:

  • 30 EUR k prídavku na dieťa

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

  • rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa

Podmienky nároku:

  1. splnenie nároku na prídavok podľa § 7,
  2. poberanie dôchodku:
    • starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodku v cudzine,
    • oprávnenou osobou a ďalšou fyz. osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus,
  3. nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou,
  4. nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.

Všetky podmienky musia byť splnené naraz u oboch rodičov!

Vzory žiadosti pre príplatok k prídavku na dieťa: