Sledujte nás

Štátna a komunálna sociálna pomoc

Jednorodičia, pozrite si prehľad sociálnych dávok štátu a komunálu a zistite na ktoré máte nárok.

Dávky a príspevky pre rodiny s deťmi

(platné od 1.1.2020)
26. júna 2020
Náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade: ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Manželia nežijúci v spoločnej domácnosti

V prípade, ak manželia spoločne nežijú a jeden z nich alebo obaja sa ocitnú v stave hmotnej núdze, môžu sa na účely posudzovania hmotnej núdze posudzovať samostatne iba v prípade, ak si uplatnia zákonný nárok na manželské výživné. Návrh na určenie manželského výživného je potrebné podať na súd.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi od obce

Obec môže poskytovať jednorazovú dávku pomoci v hmotnej núdzi z rozpočtu obce najviac vo výške trojnásobku životného minima pre jednu dospelú osobu. Prostredníctvom eSlužby sa realizujú v elektronickej podobe úkony žiadateľa, i keď spravidla realizované za pomoci sociálneho pracovníka alebo zamestnanca obce, sledovanie splnenia podmienok pre poskytnutie dávky, doklady účelného využitia poskytnutej jednorazovej dávky.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm (od 1. júla 2020) : 214,83 EUR mesačne, ak ide o jednu […]

Čítať ďalej
26. júna 2020
Príspevok na starostlivosť o dieťa

Výška príspevku za starostlivosť na každé dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a dieťa je v starostlivosti: 280 EUR mesačne ktorú zabezpečuje zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická osoba na živnosť, 80 EUR mesačne ktorú zabezpečuje materská škola zaradená. do siete škôl a školských. zariadení […]

Čítať ďalej
26. júna 2020
Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príspevku: 11,70 EUR k prídavku na dieťa

Čítať ďalej
26. júna 2020
Rodinné prídavky (prídavok na dieťa)

Výška príspevku: 24,95 EUR na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku 102,50 EUR (jednorazovo) pre dieťa a to za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Rodičovský (materský) príspevok

Výška príspevku: 270 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ nemal nárok na materské) - táto suma sa zvyšuje o 67,50 Eur (zvýšenie sumy o 25 %) ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa 370 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ mal nárok na materské na dieťa uvedené v žiadosti) - […]

Čítať ďalej
17. júna 2020
Príspevok na viac súčasne narodených detí

Výška príspevku: 110,36 EUR na jedno dieťa Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba): rodič detí, alebo fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Čítať ďalej
17. júna 2020
Príspevok pri narodení dieťaťa

Výška príspevku: 829,86 EUR príspevku má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, 2-hého a 3-tieho dieťaťa, 151,37 EUR na každé dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní alebo ak matka požiada hneď po narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu (dieťa ešte nemá 28 dní) a ďalej na deti narodené zo štvrtého a ďalšieho […]

Čítať ďalej

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram