Štátna a komunálna sociálna pomoc

Jednorodičia, prinášame vám prehľad sociálnych dávok od štátu a samosprávy. Zistite si, na čo máte nárok.

Dávky a príspevky pre rodiny s deťmi

(platné k 1. 1. 2022)
22. februára 2022
Stredoškolské štipendiá

Stredoškolské štipendiá poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR.

Čítať ďalej
27. októbra 2021
Tehotenský príspevok

Tehotenský príspevok (tehotenské) je nová nemocenská dávka, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2021. Účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Ide o dávku, ktorá je určená len pre ženy, poistenky Sociálnej poisťovne.

Čítať ďalej
28. júla 2021
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

Čítať ďalej
10. februára 2021
Pandemická OČR

Od 8. februára sa otvárajú niektoré školy a škôlky. Kedy rodičom v tejto situácii nárok na pandemickú OČR vzniká, trvá alebo kedy zaniká? (Aktualizácia: Ukončenie poskytovania pandemického rodičovského príspevku od 1.1.2022)

Čítať ďalej
26. júna 2020
Náhradné výživné

Od 1.1.2022 sa menia podmienky upravujúce náhradné výživné na základe novely zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi od obce

Obec môže poskytovať jednorazovú dávku pomoci v hmotnej núdzi z rozpočtu obce najviac vo výške 3-násobku životného minima pre jednu dospelú osobu. Prostredníctvom eSlužby sa realizujú v elektronickej podobe úkony žiadateľa, i keď spravidla realizované za pomoci sociálneho pracovníka alebo zamestnanca obce, sledovanie splnenia podmienok pre poskytnutie dávky, doklady účelného využitia poskytnutej jednorazovej dávky.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm (od 1. júla 2021) : 218,06 EUR mesačne, ak ide o jednu […]

Čítať ďalej
26. júna 2020
Príspevok na starostlivosť o dieťa

Výška príspevku za starostlivosť na každé dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a dieťa je v starostlivosti: 280,00 EUR mesačne ktorú zabezpečuje zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická osoba na živnosť, 80,00 EUR mesačne ktorú zabezpečuje materská škola zaradená. do siete škôl a školských. zariadení […]

Čítať ďalej
26. júna 2020
Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príspevku: 11,96 EUR k prídavku na dieťa. Žiadosť si uplatňuje rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Rodinné prídavky (prídavok na dieťa)

Výška príspevku: 25,50 EUR na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku  Jednorazovo 104,76 EUR pre dieťa v kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Čítať ďalej
26. júna 2020
Rodičovský (materský) príspevok

Výška príspevku: 275,90 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ nemal nárok na materské). Suma sa zvyšuje o 69 EUR (zvýšenie sumy o 25 %) ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa 378,10 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ mal nárok na materské na dieťa uvedené v žiadosti). Suma sa zvyšuje […]

Čítať ďalej
17. júna 2020
Príspevok na viac súčasne narodených detí

Výška príspevku: 110,36 EUR na jedno dieťa Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba): rodič detí, alebo fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Čítať ďalej
17. júna 2020
Príspevok pri narodení dieťaťa

Výška príspevku: 829,86 EUR príspevku má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, 2-hého a 3-tieho dieťaťa, 151,37 EUR na každé dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní alebo ak matka požiada hneď po narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu (dieťa ešte nemá 28 dní) a ďalej na deti narodené zo štvrtého a ďalšieho […]

Čítať ďalej

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS