Odborníci

Kvalitných ľudí nieje stále dosť. Ak ste v niečom dobrý, dajte nám o sebe vedieť. 
Spolupracujeme so sociálnymi pracovníkmi, psychológmi, životnými a mentálnymi koučmi, právnikmi, mediátormi, finančnými a kariérnymi poradcami, ekonomickými a sociálnymi expertmi.

Chcete sa k nám pridať?
Odborná pomoc:
Helena Stodolová - sociálna pracovníčka,
Simona Beňová - sociálna pracovníčka,
JUDr. Eliška Mančíková - advokátka,
Veronika Danielová - finančná poradkyňa,
Michaela Cédzová - psychologička,
Martina Harazinová - kariérna poradkyňa,
Silvia Langermann - kariérna poradkyňa,
Erika Polakovičová - prvý kontakt,
Ivica Škarbová - humanitárny koordinátor

Kódex spolupráce

JEDEN RODIČ, n. o. vstupuje do spolupráce s odborníkmi a inštitúciami – účelom je napĺňanie svojej činnosti pomáhať rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič.

Odborník, organizácia alebo inštitúcia, ktorá by chcela vystupovať ako ODBORNÍK JEDNÉHO RODIČA musí spĺňať nasledovné:
Všetci odborníci, špecialisti, inštitúcie, ktoré sa rozhodli spolupracovať s JEDEN RODIČ, n. o. sa zaviazali dodržiavať vnútorné pravidlá JEDEN RODIČ, n. o. v praxi a riadiť sa jeho princípmi. Tieto pravidlá majú zabezpečiť transparentnú spoluprácu, ktorá spĺňa záujmy obidvoch strán v duchu otvorenej, čestnej, profesionálnej a trvalej spolupráce.
Spolupráca medzi odborníkmi je prirodzená a nevyhnutná, je prospešná najmä pre rodičov a pomáha zvyšovať kvalitu života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič.

Kto môže byť naším odborným odborníkom  
JEDEN RODIČ, n. o. hľadá a spolupracuje s odborníkmi, rešpektujúcich a vážiacich si rodičov, ktorí sami vychovávajú deti v rodinách. Obchodní partneri sú zodpovední za to, že pred uzatvorením akejkoľvek dohody s JEDEN RODIČ, n. o. podajú informácie o svojich súčasných a minulých aktivitách.

Bez výhradnej spolupráce a zvýhodneného zaobchádzania
JEDEN RODIČ, n. o. neposkytuje svojim spolupracovníkom exkluzivitu. Zo spolupráce nevyplýva, že JEDEN RODIČ, n. o. bude propagovať osobu a služby odborníka alebo akýmkoľvek iným spôsobom ho uprednostňovať.

Logo a nálepka JEDEN RODIČ, n. o.
Odborní spolupracovníci JEDEN RODIČ, n. o. používajú logo organizácie iba počas konkrétnych aktivít na základe písomnej dohody a počas doby trvania zmluvy. Z použitia loga alebo nálepky JEDEN RODIČ, n. o. nevyplýva, že JEDEN RODIČ, n. o. bude propagovať tovary, služby alebo konkrétnych odborníkov. Akékoľvek iné použitie loga, ak nie je definované v zmluve o spolupráci, musí JEDEN RODIČ, n. o. vopred písomne odsúhlasiť.

Napíšte nám

Otvorme dialóg v oblasti sociálnej zodpovednosti vo vašej spoločnosti.
KONTAKT

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS