Sledujte nás

Odborníci

Podporujeme rodiny, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič, aby mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy.

Spolupracujeme s právnikmi, koučmi, psychológmi, ekonomickými a sociálnymi expertmi.

Chcete sa k nám pridať?
Pomocníci:
- Psychológovia
- Právnici
- Finanční experti
- Mediátori

Kódex spolupráce

JEDEN RODIČ, n. o. vstupuje do spolupráce s odborníkmi a inštitúciami – účelom je napĺňanie svojej činnosti pomáhať rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič.

Odborník, organizácia alebo inštitúcia, ktorá by chcela vystupovať ako ODBORNÍK JEDNÉHO RODIČA musí spĺňať nasledovné:

Všetci odborníci, špecialisti, inštitúcie, ktoré sa rozhodli spolupracovať s JEDEN RODIČ, n. o. sa zaviazali dodržiavať vnútorné pravidlá JEDEN RODIČ, n. o. v praxi a riadiť sa jeho princípmi. Tieto pravidlá majú zabezpečiť transparentnú spoluprácu, ktorá spĺňa záujmy obidvoch strán v duchu otvorenej, čestnej, profesionálnej a trvalej spolupráce.
Spolupráca medzi odborníkmi je prirodzená a nevyhnutná, je prospešná najmä pre rodičov a pomáha zvyšovať kvalitu života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič.

Kto môže byť naším odborným odborníkom  
JEDEN RODIČ, n. o. hľadá a spolupracuje s odborníkmi, rešpektujúcich a vážiacich si rodičov, ktorí sami vychovávajú deti v rodinách. Obchodní partneri sú zodpovední za to, že pred uzatvorením akejkoľvek dohody s JEDEN RODIČ, n. o. podajú informácie o svojich súčasných a minulých aktivitách.

Bez výhradnej spolupráce a zvýhodneného zaobchádzania
JEDEN RODIČ, n. o. neposkytuje svojim spolupracovníkom exkluzivitu. Zo spolupráce nevyplýva, že JEDEN RODIČ, n. o. bude propagovať osobu a služby odborníka alebo akýmkoľvek iným spôsobom ho uprednostňovať.

Logo a nálepka JEDEN RODIČ, n. o.
Odborní spolupracovníci JEDEN RODIČ, n. o. používajú logo organizácie iba počas konkrétnych aktivít na základe písomnej dohody a počas doby trvania zmluvy. Z použitia loga alebo nálepky JEDEN RODIČ, n. o. nevyplýva, že JEDEN RODIČ, n. o. bude propagovať tovary, služby alebo konkrétnych odborníkov. Akékoľvek iné použitie loga, ak nie je definované v zmluve o spolupráci, musí JEDEN RODIČ, n. o. vopred písomne odsúhlasiť.

Napíšte nám

Otvorme dialóg v oblasti sociálnej zodpovednosti vo vašej spoločnosti.
KONTAKT

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram