Komplexný program pomoci pre jednorodičovské rodiny - získanie pracovných a finančných zručností

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ pomáha osamelým rodičom programom komplexnej odbornej pomoci, ktorý je prioritne určený pre aktívnych jednorodičov, ktorí chcú zmeniť svoje aktuálne životné obdobie. Ide o unikátny program komplexnej 12 mesačnej pomoci.

O programe

Rodičia a ich deti z neúplných rodín si sami nevedia pomôcť, nakoľko sa všetci nachádzajú v tak náročnej životnej situácií, že potrebujú pomoc z externého prostredia. Takéto rodiny majú viac ako dvojnásobne väčšie riziko chudoby, ako úplné rodiny. Nakoľko na trhu práce nie je dostatok flexibilných pracovných príležitostí, prípadne sociálnych podnikov, cez ktoré by títo rodičia našli profesijné uplatnenie a zabezpečili pravidelný mesačný príjem do rodiny.

Celá životná situácia si vyžaduje poskytovanie cielenej komplexnej odbornej a systematickej pomoci, cez náš komplexný program pomoci, ktorý rodinám poskytujeme. Ide o finančné a kariérne poradenstvo pre rodičov tak, aby si uvedomili v akej situácií sú, získali potrebné zručnosti, pracovné návyky a našli si na trhu práce uplatnenie.

Vybraným 14 rodinám, kde sú minimálne 3 členovia rodín, t.j. rodič a dve deti, budeme poskytovať okrem iných odborných služieb (financovaných z iných grantov) aj finančné a kariérne poradenstvo.

Rodičia prejdú odborným poradenstvom a vzdelávaním, s kariérnou a finančnou poradkyňou. Kariérna poradkyňa im pomôže zistiť ich potenciál na akú pracovnú oblasť majú, kde sa musia dovzdelať, čo by ich napĺňalo a na čo majú predpoklady ... tak aby boli pre zamestnávateľov zaujímaví a našli na trhu práce uplatnenie.

Kariérna poradkyňa im za pomoci partnerov, ako napr.: sociálny podnik DREVENÔ KOLIESKO, a.i. sociálne podniky, kde nájdu uplatnenie a prácu pre seba, aby zabezpečili príjem pre rodinu. Napojenie rodiča na prácu je veľmi kľúčové, nakoľko rodič získava pracovné návyky, zručnosti a aktívne začne pristupovať k zmene svojej životnej situácie. Napojením rodiča na daný sociálny podnik vieme rodičovi z vášho príspevku uhradiť 1. mesačný príspevok pre sociálny podnik - ktorý pôjde na úhradu mzdy rodiča v hodnote 400 EUR.

Súčasne do procesu pomoci vstupuje aj finančná poradkyňa, ktorá s rodičmi prechádza a analyzuje ich rodinné nákupne návyky, spotrebu, výdavky a príjmy. Pravidelnou prácou na týždennej báze rodič spolupracuje s finančnou poradkyňou a učí sa sledovať svoje návyky, dochádza k zmene, k zavedeniu nových opatrení v rodine, aby sa rodina neprepadala do chudoby. Dochádza k pozitívnej zmene ako u rodiča, tak aj u detí. Deti takto vidia svojho rodiča aktívne pristupujúceho k situácií, hľadajúceho riešenia a odhodlaného prispieť k zmene rodinnej situácií.

Aký bude prínos pre rodinu?

Objavovanie potenciálu rodiča, jeho zručností a získavanie nových pracovných zručností, pracovného režimu a návykov bude mať pozitívnu zmenu na jeho deti a celú jeho životnú situáciu. Rodič sa začlení na trhu práce, nájde uplatnenie. Dochádza k budovaniu nových sociálnych kontaktov. Taktiež vyjdú z domáceho prostredia a dochádza k postupnému začleňovaniu sa do spoločnosti. Rodičia, ale aj deti, dostanú novú šancu a možnosť na zmenu. Dochádza k sociálnej inklúzii začleneniu rodičov do pracovného proces. Rodič sa stáva pozitívnym príkladom pre svoje deti a okolie. A tak nie je vnímaný ako "socka“, ako pasívny prijímateľ pomoci, ale ako aktívny aktér pri riešení svojej životnej situácie.

Odhad počtu rodín, ktorým bude poskytnutá pomoc: 14
Odhad počtu jednotlivcov, ktorým bude poskytnutá pomoc: 42
Začiatok realizácie projektu a čerpania príspevku: 15.11.2021
Dátum ukončenia realizácie projektu a čerpania príspevku: 31.5.2022

Požiadajte o komplexnú pomoc >

Jednorodičovstvo má byť iba životným období, nie životným štýlom ! 

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS