Rodinné prídavky (prídavok na dieťa)

Výška príspevku:

 • 25,50 EUR na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku 

+ jednorazovo 104,76 EUR pre dieťa v kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. 

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo,
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Podmienky nároku:

  1. starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa 
  2. trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR 

Nárok nevzniká, ak: 

   • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení soc.-právnej ochrany detí a soc. kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení alebo bola uložená ochranná vých. alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu, 
   • nezaopatrené dieťa je vo výkone väzby, 
   • sa oprávnená osoba zdržiava spolu s dieťaťom v štáte, ktorý nie je štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody alebo Švajčiarskou konfederáciou a nie je verejne povinne zdravotne poistená v SR. 

Vzory žiadosti pre rodinné prídavky (prídavok na dieťa):

Potrebujete pomôcť?  Vyplňte žiadosť!

> Žiadosť o pomoc <

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram