Sledujte nás

Rodinné prídavky (prídavok na dieťa)

Výška príspevku:

  • 24,95 EUR na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku 

 

 • 102,50 EUR (jednorazovo) pre dieťa a to za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. 

 

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

  1. rodič nezaopatreného dieťaťa 
  2. rodič, ktorému bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu 
  3. osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu 
  4. plnoleté nezaopatrené dieťa, 
   • ak nemá rodičov, 
   • ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, 
   • ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti,
   • ktoré uzavrelo manželstvo, 
   • ktorého manželstvo zaniklo, 
 1. maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti. 

Podmienky nároku:

  1. starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa 
  2. trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR 

 

Nárok nevzniká, ak 

   • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení soc.-právnej ochrany detí a soc. kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení alebo bola ulož. ochranná vých. alebo vých. opatrenie na základe rozhodnutia súdu, 
   • nezaopatrené dieťa je vo výkone väzby, 
   • sa oprávnená osoba zdržiava spolu s dieťaťom v štáte, ktorý nie je štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody alebo Švajčiarskou konfederáciou a nie je verejne povinne zdravotne poistená v SR. 

 

Vzory žiadosti pre rodinné prídavky (prídavok na dieťa):

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram