Sledujte nás

Rodičovský (materský) príspevok

Výška príspevku:

 • 270 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ nemal nárok na materské) 

- táto suma sa zvyšuje o 67,50 Eur (zvýšenie sumy o 25 %) ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa 

 • 370 EUR (ak žiadateľ/ poberateľ mal nárok na materské na dieťa uvedené v žiadosti) 

- táto suma sa zvyšuje o 92,50 Eur (zvýšenie sumy o 25 %) ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa 

- suma 270 Eur alebo suma 370 Eur sa znižuje o 50 % v prípade, ak staršie dieťa poberateľa rodinných prídavkov zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky 

- vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského za celý kalendárny mesiac je nižšia, než suma rodičovského príspevku 

 

Výška materského je rovnako u matky aj u otca 75 % z hrubého príjmu. Minimálne materské stanovené nie je, výška dávky odzrkadľuje skutočný hrubý príjem zamestnanca. To znamená, že maximálne materské je v roku 2020 vo výške 1 498,70 EUR mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 548,70 EUR mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ak matka nespĺňa nárok na materské, dostáva od narodenia dieťaťa hneď rodičovský príspevok. Tí rodičia, ktorí pracovali a pred rodičovským poberali materské, dostávajú 370 EUR. Tí, ktorí nepracovali pred narodením dieťaťa, dostávajú 270 EUR.

Nárok nevzniká ani jednému rodičovi, ak 

   • jeden má nárok na materské alebo obdobnú dávku v štáte EÚ, 
   • sa jednému z rodičov poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa, 
   • oprávnená osoba sa spolu s dieťaťom zdržiava mimo štátov EÚ a v tom čase nie je povinne verejne zdravotne poistená v SR, 
   • maloletý rodič nemá priznané rodičovké práva a povinnosti, 
   • rodič má predchádzajúce dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, alebo druhému rodičovi a rodinné prídavky sa mu vyplácajú. 

 

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

  1. rodič dieťaťa 
  2. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu 
  3. manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti 

Podmienky nároku:

 1. a) zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa 

- do 3 rokov veku, 

- do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, 

- do 6 rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie 3 roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej osobe 

 1. b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR alebo je osobou podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

 

Vzory žiadosti pre rodičovský príspevok:

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram