Sledujte nás

Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou.

 

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm (od 1. júla 2020) :

 • 214,83 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 149,87 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 •   98,08 EUR mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne:

214,83 € + 98,08 € = 312,91 EUR mesačne.

 

Jednotlivec s dvomi nezaopatrenými deťmi

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s dvomi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne:

214,83 € + 98,08 € + 98,08 € = 410,99 EUR mesačne.

 

Jednotlivec s jedným nezaopatreným dieťaťom a jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom a jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne:

214,83 € + 98,08 € + 98,08 € = 410,99 EUR mesačne.

 

Dávka sa poskytuje v závislosti od veľkosti a zloženia domácnosti.

 

Pomoc v hmotnej núdzi je zložená z:

  1. dávka v hmotnej núdzi:
 • 66,30 EUR mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 126,20 EUR mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 184,30 EUR mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
  1. ochranný príspevok je,
 • 67,90 EUR mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý
  • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
  • je poberateľom predčasného starobného dôchodku,
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
  • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
  • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
 • 37,30 EUR mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý
  • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
  • je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 • 14,60 EUR mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je
  • tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.
  1. aktivačný príspevok je,
   • 135,70 EUR mesačne pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy a
   • 67,90 EUR mesačne pre člena domácnosti, ktorý
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
 • ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole (to neplatí ak získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa),
  1. príspevok na nezaopatrené dieťa je 18,60 EUR mesačne,
  2. príspevok na bývanie je 91,40 EUR mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

 

Vzory žiadosti pre pomoc v hmotnej núdzi:

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram