Sledujte nás

Náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade: 

 • ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
 • ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Poradenstvo a pomoc Vám poskytnú kompetentní zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V prípade, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, neplní túto povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného, je možné úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, podľa  miesta trvalého pobytu dieťaťa požiadať o poskytnutie náhradného výživného. 

Žiadateľom o náhradné výživné môže byť rodič dieťaťa, iná fyzická osoba, ktorej bolo  dieťa zverené do starostlivosti alebo nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Výška náhradného výživného

Náhradné výživné poskytované za neplatené výživné je vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 3,7–násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.

Výška dávky

 • od 1. júla 2020 je to 362,90 EUR

Náhradné výživné poskytované za sirotský dôchodok, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške minimálneho výživného (30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa), ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

K písomnej žiadosti o náhradné výživné sa prikladá:

 1. právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorého povinná osoba je povinná platiť výživné dieťaťu,
 2. potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, 
 3. potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba (dieťa) riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
 4. potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

V prípade, ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine nie je potrebné predložiť potvrdenie exekútora, ale potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné.

Podmienky nároku na náhradné výživné

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

 1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej 2 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej 2 mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd, alebo
 2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. 

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok, má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, ak: 

 1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine, alebo má prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytuje doplnková ochrana,
 3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 3,3-násobok sumy životného minima.

Príklad (domácnosť tvorí rodič a 1 dieťa):

Do 30. 6. 2020

- 3,3x (210,20 € + 95,96 €) = 1 010,33 EUR

Od 1. 7. 2020

- 3,3x (214,83 € + 98,08 €) = 1 032,60 EUR

Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, pre ktoré vykonáva opatrenia centrum pre deti a rodiny vrátane špecializovaných výchovných zariadení (školské zariadenia) pobytovou formou, na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, o uložení ochrannej výchovy, alebo ak je dieťa vo výkone väzby, alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Uvedené neplatí, ak ide o vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, na základe dohody medzi centrom pre deti a rodiny a rodičom.

Vzory žiadosti pre náhradné výživné:

Novelou zákona o náhradnom výživnom účinnou od 01.01.2020 došlo k zmene povinnosti vrátiť vyplatené výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora/Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Vrátenie preddavkovo poskytnutého výživného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva priamo exekútor, resp. ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine túto povinnosť má namiesto poberateľa Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Potrebujete pomôcť?  Vyplňte žiadosť!

> Žiadosť o pomoc <

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram