Manželia nežijúci v spoločnej domácnosti

V prípade, ak manželia spoločne nežijú a jeden z nich alebo obaja sa ocitnú v stave hmotnej núdze, môžu sa na účely posudzovania hmotnej núdze posudzovať samostatne iba v prípade, ak si uplatnia zákonný nárok na manželské výživné. Návrh  na určenie manželského výživného je  potrebné podať na súd.

Po predložení dokladu, že bol podaný návrh na určenie manželského výživného na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, môže byť dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované preddavkovo. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní o manželskom výživnom úrad rozhodne o dávke a príspevkoch, pričom zohľadní výšku priznaného výživného.

Potrebujete pomôcť?  Vyplňte žiadosť!

> Žiadosť o pomoc <

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram