Príspevok na viac súčasne narodených detí

Výška príspevku:

 • 110,36 EUR na jedno dieťa

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

 • rodič detí, alebo 
 • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. 

Podmienky nároku:

  1. trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a detí na území Slovenskej republiky 
  2. nárok na príspevok je na každé dieťa iba raz ročne 
  3. aspoň tri deti sú vo veku najviac 15 rokov 

Príspevok na viac súčasne narodených detí je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorá sa vypláca sa raz ročne: 

 • ak v priebehu 2 rokov boli opakovane narodené dvojčatá alebo súčasne narodených viac detí (tri a viac) 
 • najdlhšie sa vypláca do 15. roku veku detí, ktoré sa narodili ako prvé 

Vzory žiadosti pre príspevok na viac súčasne narodených detí:

Potrebujete pomôcť?  Vyplňte žiadosť!

> Žiadosť o pomoc <

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram